Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и бъдещето на българските земеделски кооперации

Ст.н.с.д-р Румен Попов, ст.н.с. д-р Иван Боевски
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да се изведат насоките и мерките, които ще създадат условия за модернизация на земеделските кооперации. Това ще им позволи успешното приложение на общата селскостопанска политика (ОСП) и интегрирането към европейското селско стопанство. От тази гл.т. се разглеждат въпросите на теоретичната основа на кооперацията, особеностите, мястото, тенденциите за развитие на земеделските кооперации, произтичащи от членството в ЕС. Правят се и предложения за насоките и мерките на политиката в подкрепа на развитието на кооперативното движение в сектора.
Анализът на теоретичните основи на кооперацията показва, че тя е част от съвременната стопанска система поради способността є да съчетава пазарни и публични функции. През последните няколко десетилетия се забелязва и ясна тенденция на приближаване на кооперацията до бизнес моделите на капиталовите дружества.
Статистическите данни показват, че кооперациите заемат важно място в стопанската структура на българското земеделие. В същото време цялото намаляване на използваната земеделска земя за периода 2001-2003 г., е изцяло за сметка на земеделските кооперации. Ако се приеме, че икономическата среда е неутрална, това развитие очертава неблагоприятна тенденция.
Реализирането на възможностите и посрещането на предизвикателствата от приложението на ОСП ще зависи изключително от преодоляването на слабостта на управлението. Тя произтича не от субективните качества на мениджмънта, а от липсата на стимули за постигане на дългосрочни и трайни резултати, както и на възможност за контрол от страна на членовете. От тази гл.т. политическите приоритети са:
- Идентифициране по сигурен и завършен начин на правото на собственост върху земеделските земи. Процесът все още не е завършил и това носи загуби, защото:
- ресурс, който няма собственик, не се използва рационално,
- блокира нормалното функциониране на пазара на земята и на земеползването (наемането на земя), а следователно и формирането на устойчиви производствени структури;
- специално за кооперациите това затруднява установяването на трайни договорни отношения между член-кооператорите, предоставили земя за ползване, и мениджърите.
За да има положително развите на процеса, са необходими следните мерки:
- решаване на проблема с висящите съдебни дела за възстановяване на собствеността, както и завършване процеса на делбите между наследниците, вкл. и чрез създаване на специализирани съдилища;
- създаване на кадастър и имотен регистър на земеделските земи.
Идентифицирането на правото на собственост е най-важната предпоставка за мобилност на ресурсите и оттук за преструктуриране на производството, вкл. и на земеделските кооперации.
- Реформа на управлението на кооперациите чрез законово регламентиране на сключването на дългосрочен (не по-малко от 5 години) договор за управление, чрез което да се създадат условия за хармонизиране на интересите на собствениците и мениджърите. Сигурността на ползването на ресурсите ще бъде предпоставка както за активно предприемаческо поведение, така и за увеличаване на инвестициите. Конкуренцията по отношение ползването на земята и другите активи ще доведе до увеличаване на рентните и арендните плащания.
- Промени в кооперативното законодателство, които да отразят условията на българското земеделие.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Common Agricultural Policy of the European Union and the Bulgarian Agricultural Cooperatives' Future

R. POPOV, I. BOEVSKY
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The aim of this article is to define directions and measure, creating opportunities of modernization of the agricultural cooperatives. This is the way for the successful application of the Common Agricultural Policy and their integration in the European agriculture. The issues of the cooperative theoretical basis, the agricultural cooperatives' features, challenges and development opportunities, deriving from the European Union membership are reviewed herewith. Suggestions regarding the directions and measures of the policy supporting the cooperative movement of the sector are made.
The analysis of the theoretical issues of the cooperative indicates that it is a part of the contemporary eonomic system because of its ability to combine market and public functions. During the recent several decennials, a distinct trend of approximation of the cooperative to farming companies is traced out.
The statistical data prove that the cooperatives take an important place in the economic structure of the Bulgarian agriculture. In the same time the overall drop down of the utilized farming land is assigned to the agricultural cooperatives. Supposing that the economic environment is neutral, this development outlines an unfavorable trend.
Achieving the opportunities and meeting the challenges while the Comon Agricultural Policy is applied, will extremely depend on the overcoming of the management fault. It derives not from the subjective quality of the management but from the lack of incentives for achieving long-term and firm results and a possibility of members' control as well. From this point of view, the following are the political priorities:
- Final and guaranteed identification of the competencies concerning the property rights on farming land. The process is not yet finalized and causes losses, as far as:
- A resource without a proprietor is irrationally used.
- The normal functioning of the land market and land use (land lease), consequently the shaping of sustainable production structures are blocked.
- Regarding specifically the cooperatives, this means rendering difficulties in the establishment of durable contract relations between the cooperative's members who have provided land and the manager.
The successful development of the process needs the following measures:
- Resolving the problem of the incompleted lawsuits and finalization of the process of inheritents' partition as well, including by establishment of specialized courts.
- Building up a cadastre and property register of the farm lands.
The identification regarding the property legislation is the most important prerequisite of the resources' mobility and hence - of the productions' restructuring, including the agricultural cooperatives.
- Reform of the cooperative management by conclusion of a long-term (for not less than 5 years) management contract. This assures conditions for the harmonization of the proprietors' and management's interests. The security of resource use is to be a prerequisite for an active enterpreneural behavior and for investment augmentation. The competition regarding the land and the remaining assets' use would lead to increments of rental payments.
- There are needed changes in the cooperative legislation in order the conditions of the Bulgarian agriculture to be reflected.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 17.11. 2006 г.