ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 5/2006
(AUTHOR INDEX)

АНАСТАСОВА, М. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006
БАШЕВ, Х. - цитиран от Н. Котева и К. Кънева в "Конкурентоспособност на земеделските стопанства при присъединяването на България към ЕС” - бр. 5/2006
БОРИСОВ, Б. - цитиран от А. Русенов в "Икономическа реалзицаия на интелектуалната собственост на НЦАН върху тютюневи сортове” - бр. 5/2006
ДРАГАНОВ, М. - цитиран от Е. Генчев и И. Динков в "Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС” - бр. 5/2006
КОВАЧЕВА, Ц. - цитиран от Е. Генчев и И. Динков в "Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС”- бр. 5/2006
КОТЕВА, Н. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006
КЪНЕВА, К. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006
МАДЖАРОВА, С. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006
МАЛАМОВА, Н. - цитиран от Е. Генчев и И. Динков в "Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС” - бр. 5/2006
МАРКОВА, М. - цитиран от А. Русенов в "Икономическа реалзицаия на интелектуалната собственост на НЦАН върху тютюневи сортове” - бр. 5/2006
МИТОВА, Д. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006
МИЦОВ, В. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006
МЛАДЕНОВА, М. - цитиран от Н. Котева и К. Кънева в "Конкурентоспособност на земеделските стопанства при присъединяването на България към ЕС” - бр. 5/2006
МЛАДЕНОВА, М. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006
ПЕТРОВА, И. - цитиран от Е. Генчев и И. Динков в "Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС” - бр. 5/2006
РИСИНА, М. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006
ТОДОРОВ, К. - цитиран от Е. Генчев и И. Динков в "Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС” - бр. 5/2006
ХАДЖИЕВА, В. - цитиран от Х. Башев в "Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху устойчивостта на земеделските стопанства в България” - бр. 5/2006

DOITCHINOVA, J. - cited by H. Bachev in Impact of Common Agricultural Policy of the European Union on the Sustainability of Bulgaria Farms - № 5/2006
HALL, P. - cited by K. Kaneva in Essence and Opportunities for the Development of Corporative Formations in Agriculture - № 5/2006
KANCHEV, I. - cited by H. Bachev in Impact of Common Agricultural Policy of the European Union on the Sustainability of Bulgaria Farms - № 5/2006
MITEVA, A. - cited by H. Bachev in Impact of Common Agricultural Policy of the European Union on the Sustainability of Bulgaria Farms - № 5/2006
PEETERS, A. - cited by H. Bachev in Impact of Common Agricultural Policy of the European Union on the Sustainability of Bulgaria Farms - № 5/2006