Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС

Гл. ас. Евгени Генчев, Докторант Ивайло Динков
Катедра “Икономика”, Тракийски университет - Ст. Загора

Резюме: Присъединяването на България към Европейския съюз е стратегическа национална и икономическа политика. Това означава, че бъдещето на всички фирми от хранително-вкусова промишленост не може да се разглежда извън контекста на евроинтеграцията.
Целта на изследването е да се оценят нагласите и готовността на фирмите-производители от хранително-вкусовата промишленост, за евентуалното ни присъединяване към Европейския съюз.
Предмет на изследването са следните въпроси:
- Нагласи за присъединяването на България към ЕС;
- Оценка на менджърите относно бизнес средата и очакванията им за промяна в сектора;
- Конкурентноспособност, инвестиции и фирмено планиране;
- Необходимост от пазарна информация и съдействие.
Обект на това изследване са фирмите от хранително-вкусовата промишленост в Стара Загора.
Резултатите от анализа относно отношението на мениджърите на изследваните фирми показват:
- Голямата част - 62,5% имат негативна и само 37,5% - позитивна нагласа във връзка с присъединяването ни към ЕС;
- 62,5% от тях, смятат че основното им конкурентно предимство е качеството на продуктите, а 37,5% не могат ясно да очертаят такова;
- Мениджърите обръщат малко внимание на пазарната информация и 62,5% от тях не биха направили маркетингово проучване.
Анализът и оценката на процеса на присъединяване към ЕС показват неговото нееднозначно влияние върху българските фирми.
Ключови думи: хранително-вкусова промишленост, интеграция на България, Европейски съюз.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Attitudies of Firms in the Food Processing Industry at regarding the Bulgarian Accession to the EU

E. Genchev, I. Dinkov
Thrakia University - Stara Zagora

(Summary)
The inclusion of national food and drink market in the common European market after the Bulgarian accessment to the EU faces serious challenge towards firms in this sector. This means that the future of all of firms in the food processing industry must not be discussed out of the Eurointegration context.
The purpose of this study is to assess the attitudes and preparedness of firm-producers in the food processing industry in Bulgaria at the eventual accessment to the European Union.
Subject of research:
- Attitudes about accessment to the EU;
- Manager’s valuation of Business environment and their anticipation of branch,s changes;
- Competitive power, investment and firm planning;
- Necessity of market information and support.
The subject of this study is the food processing firms located at the town of Stara Zagora.
Findings:
The relults of the analysis regarding the firms managers attitude indicate that:
- Most of them - 62.5% have negative and only - 37.5% have positive attitude with regard to our accessment to the EU.
- 62.5% of them consider that their main competitive advantage is the product’s quality, and 37.5% do not can clearly outline such one.
- The managers pay little attention to market information and are averse to make marketing research.
The analysis and assessment of the process toward accession to the EU show its ambiguious influence over Bulgarian firms.
Key words: food processing industry, Bulgarian accession, EU.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 5.06.2006 г.