Състояние и оценка на техническата осигуреност на земеделските стопанства

Ст.н.с. д-р Елена Видинова
Институт по мелиорации и механизация - София

Резюме: Ефективността на земеделското производство се влияе от много фактори. Един от тях е осигуреността с достатъчно количество машини от съответния вид, рационалната организация на използване и техните технико-икономически показатели.
Целта на статията е да анализира тенденцията при създаване на новите производствени структури и осигуряването им със земеделска техника и се направят предложения за подобряване на процесите в тази област.
След ликвидиране на бившите производствени структури в земеделието в зависимост от юридическия статут се формират пет групи земеделски стопанства със собствена земеделска техника: “физически лица” - 78,3%, “кооперации” - 11,0%, “еднолични търговци” - 5,3%, “търговски дружества” - 4,4% и “сдружения и други” - 1,1%.
Най- голямо количество от техниката е съсредоточена в стопанствата със статут “физическите лица”- над 50%, “кооперациите” - около и над 20%, “едноличните търговци” - под 10% от всички видове земеделска техника, “търговските дружества” - притежават около 15% от специализираната техника (зърнокомбайни, силажокомбайни, адаптери към зърнокомбайните, разсадо-садачни машини, тороразпръскващи, машини за растителна защита), и от останалите групи машини между 4,0 и 10%. Сдруженията все още не са се наложили като производствена структура и притежаваната от тях техника е в границите 0,8% - 3,8%.
Осигуреността на земеделските стопанства с различен юридически статут със самоходна техника и на тракторите с работни машини се движи в голям диапазон: трактори - 0,29-0,6 бр./ 1 стопанство; 0,02-0,14 бр. зърнокомбайни/1 стопанство; 0,002-0,023 бр. силажокомбайни/1 стопанство. В стопанствата с по-голям размер на площта е осигурено по-голямо натоварване на тракторите, съответно и на работните машини към тях, което още веднъж подчертава тяхното предимство при осигуряване рационално използване на земеделската техника.
Използваната земеделската техника е физически и морално остаряла (над 90%), което е свързано с по-големи разходи за поддържането є в работоспособно състояние.
За да се подобри състоянието на земеделската техника и осигуреността на стопанствата с нея, е необходимо да се промени подхода при нейното разпределение и организация на използване.

Прочетете цялата статия - PDF файл

State and Estimation of Agricultural Farms' Assurance with Machinery

E. VIDINOVA
Institute of Melioration and Mechanization - Sofia

(Summary)
The efficiency of agricultural production is influenced by many determinants. One of them refers to the quantity of machines of the corresponding type, the rationality of the exploitation organization and their technical and economic parameters.
The purpose of this article is to analyze the trend refering to the new production structures and their assurance with agricultural machinery and to present suggestions for improving the processes in this area.
After the liquidation of the former production structures in agriculture there have been shped five groups of agricultural farms according to their legal status pocessing their own agricultural machinery: “farms belonging to physical persons” (78.3%), “cooperatives” (11.0%), “farms belonging to sole traders” (5.3%), 'farming companies” (4.4%) and “partnerships” (1.1%), etc.
The greatest amount of machinery is situated in the “farms belonging to physical persons” e.g. over 50%, followed by the “cooperatives” - about 20.0%, “farms belonging to sole traders” - over 10.0% of all types of agricultural machinery, “farming companies” - about 15% of the specialized machinery such as grain combines, silage combines, adapters at the grain harvesters, planting machines, fertilizer spreaders, plant protection machines and the remaining groups - between 4.0% and 10.0%.The “partnerships” are not yet a very common structure and the machines pertaining to them are between 0.8% and 3.8%.
The availability of self-moving machines and tractors in agricultural farms with differing legal status and of tractors with working machines moves in a great range: tractors 0.29-0.6 number per farm; grain combines per farm 0.02-0.14; silage combines per farm 0.002-0.023. In the famrs of larger land landholding there is assured a greater exploitation of the tractors, accordingly of the their working machines. This specially underlines once again their advantage in assuring rational exploitation of the agricultural machinery.
The used agricultural machines are physically and morally old (over 90%) which causes greater costs of their maintainance in a working condition.
In order to improve the condition of the farm machinery and its availability in the farms, it is necessary to change the approach of its distribution and the organization of its exploitation.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 4.09.2006 г.