Състояние и перспективи пред свиневъдството в България

Ст. н. с. д-р Виолина Хаджиева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на настоящата статия е да анализира възможностите за развитие на свиневъдството в България в първите години след присъединяването на страната към ЕС, когато ще се прилага Схемата за единно плащане на площ.
В сектор “свиневъдство” Общата селскостопанска политика не предлага директна подкрепа. Независимо от това присъединяването на България към ЕС предоставя икономически предимства пред отрасъла посредством възможността за достъп до единния европейски пазар, отпадането на митническите бариери, защита от конкуренцията на търговията с трети страни. Същевременно, присъединяването е съпроводено със специфични изисквания за безопасност на храните, качеството, екологията, хуманното отношение към животните, чието спазване от българските производители може да ги изправи пред сериозни затруднения. Изострената конкуренция на европейския пазар ще се отрази двупосочно върху развитието на отрасъла. От една страна ще го стимулира към производство на по-ефтини и качествени продукти, а от друга може да бъдат изтласкани нашите производители от по-конкурентните западни производители.
Проблемите в свиневъдството сега са: високата себестойност, дребните стопанства, където не се прилагат съвременни технологии, качеството на месото, пазарите, ниските изкупни цени. В 2005 г. свинете наброяват 943 хил.бр. и се отглеждат в 191 хил.бр. непрофесионални ферми със средно по 4,9 бр. животни. В 1526 големи ферми се отглеждат половината от свинете в страната. Действащите земеделски стопанства в сектора са силно разслоени по отношение на използваните земеделски земи - 19,17% от свинете се отглеждат в стопанства с използвана земеделска площ от 1-10 ha и само 15% в стопанства с ИЗП над 10 ha, където реално може да се очаква ефект от преките плащания за единица площ.
Развитието на свиневъдството в страната има резерви - като се започне от възможността на фуражната база и оползотворяването на фуражите, където разходът сега за 1 kg прираст е около 3,8 kg фураж, а може да се сведе до 3 kg; намаляването на сланината в трупа на свинете, където от голямо значение е племенно-развъдната дейност; възможността вносът на продукти от свиневъдството, който се е утроил спрямо 2001 г. и достигна 34 985 t да се измести от родното производство; по-ниските цени на свинското месо у нас спрямо цените в страните от Европейския съюз, което поставя отрасъла в благоприятна позиция.
Наличието на малки свинеферми, чието производство е неефективно и неконкурентоспособно, налага те да се преструктурират, укропняват и модернизират. Поради това се очаква присъединяването към ЕС да се отрази негативно върху тяхното развитие. Като цяло е най-вероятно развитието на сектора да продължи при сегашния статут на производствените и икономическите фактори, да се увеличат потреблението и износа на свинско месо, да се намали вноса и да се увеличи броят на свинете в страната.

Прочетете цялата статия - PDF файл

State and Perspectives of Pig Breeding in Bulgaria

V. HADJIEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The author's aim is to present in this article an analysis of the opportunities of pigbreeding development during the first years after Bulgaria's accession to the EU while the scheme of uniform payments per unit of land is going to be applied.
The Common Agricultural Policy of direct support is not previewed regarding the branch of pig breeding. Nevertheless, the accession to the EU offers economic advantages as far as the access to the common European market is concerned, as well as abolishment of customs barriers and protection from third countries' competition at the European market. Together with this, the accession is accompanied by specific requirements regarding food safety, product quality, ecology, human attitude towards animals. In this regard, Bulgarian producers could face serious problems in response to these requirements. The strong competition at the European market will have two-sided impacts on the development of this branch of economy. On the one hand, it will push the producers to produce cheaper and of higher quality products and on the second side - the Bulgarian producers could be eliminated from the market by the more competitive western producers.
For the time being, problems of pig breeding concern high per unit costs, the small farms without modern tehcnologies, meat quality, market, low farmgate prices. In terms of number, the pigs in Bulgaria amount to 943 th towards 2005 in 191 th improfessional farms averagly 4.9 pigs per farm and 1526 large farms enhancing a half of the total. There is a great differentiation regarding the land use by the present farms, e.g. 19.17% of the pigs correspond to 1-20 ha used per farm and only 15% of pigs to farms wich have an utilized land area over 10 ha where one could expect eficiency of the direct subsidirial payments per unit of land.
There are sources to improve pig breeding in Bulgaria: the capacity of the forage basis where the present use of 3.8 kilos of fodder correspond to 1 kilo of meat can be brought down to 3.0 kilos of forage per 1 kilo of meat; lowering the amount of fat in pigs' carcasses where the selection is very important; replacing the import which since 2001 has increased three times achieving now 34985 t; lower prices compared to the EU countries assuring a more favorable bargaining positions of the Bulgarian pig breeding branch.
The small farms with inefficient and incompetitive firms would meat negative consequences after Bulgaria's accession to the EU and are to be restructured, enlarged and modernized.
As a whole, it is probable that the developent of the pig breeding branch continues on the basis of the presently acting production status and economic factors and increase the consumption and export of pig meat while lowering the import of pig products and incresing the number of pigs.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.08.2006 г.