Влияние на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху устойчивостта на земеделските стопанства в България

Ст.н.с. д-р Храбрин Башев
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В статията се прави опит да се оцени краткосрочното въздействие от предстоящото въвеждане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху устойчивостта на основните типове и видове стопанства в страната. Най-напред се представят проблемите свързани с оценка въздействието на новата политика върху устойчивостта на фермите. След това се представя използвания подход, базиран на експертна оценка с участие на водещи учени в тази област. Следва анализ на очакваното въздействие на ОСП върху икономическата, екологическата, социалната и организационната устойчивост на стопанствата. Накрая се правят изводи за равнището на устойчивост на различните структури в условията на ОСП и за бъдещите насоки на изследванията в тази област.
Експертните оценки показват, че още през първите години на прилагане на ОСП у нас ще настъпят положителни промени в доходите, инвестиционната активност, достъпа до обществените програми за подпомагане качеството на продукцията на сравнително големите стопанства от различен тип и вид. Това ще е свързано и с разширяване на стопанствата на сравнително големите ферми на физическите лица и на повечето от фирмите. Въвеждането на ОСП ще подобри и природосъобразната дейност на сравнително големите фирми и специализирани нерегистрирани стопанства, и на повечето от кооперативите. То ще окаже положително въздействие на състоянието на животните в големите животновъдни и смесени ферми, и при по-малките животновъдни фирми.
Новата икономическа и институционална среда ще подобри социалното положение на фермерите във всички видове нерегистрирани ферми и фирми със сравнително големи размери, а така също в специализираните в растениевъдството по-големи кооперативи и по-малки фирми. В периода до 2009 г. обаче няма да настъпят съществени промени на досегашната организационната структура на фермерството в страната. Разликите в технологическото равнище, ефективността и доходите на фермите от различен тип, подотрасли и райони ще се задълбочават дори повече с въвеждането на ОСП. Повечето от големите структури ще се адаптират сравнително бързо към новите условия на конкуренция и стандарти за качество, екология, благосъстояние на животните и т.н. Всичко това ще повиши още повече тяхната конкурентноспособност и устойчивост. От друга страна, една значителна част от по-малките стопанства ще продължават да съществуват с понижено ниво на икономическа, екологическа, социална, и организационна устойчивост.
Ключови думи: Обща селскостопанска политика, устойчивост на фермите

Прочетете цялата статия - PDF файл

Impact of Common Agricultural Policy of the European Union on the Sustainability of Bulgarian Farms

H. Bachev
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
In this paper an attempt is made to assess the short-term impact of the incoming introduction of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union on sustainability of the major types and kinds of farms in Bulgaria. Firstly, the problems associated with the estimates of the impact of the new policy on farm sustainability are presented. Then the applied approach for assessment based on expert estimates of leading scholars in the area is described Then follows an analysis on most likely impacts of CAP on economic, environmental, social and organizational sustainability of farms. Finally, conclusions concerning level of sustainability of different structures in conditions of CAP and for future directions of research in the area are drawn.
Experts' assessments show that from the beginning of implementation of CAP in Bulgaria there will be positive changes of the income, investment activity, access to public support programs and quality of production in larger farms of different type and kind. That will be connected with extension of farm size of relatively large farms of physical persons and most of the firms. The introduction of CAP will improve environmental activity of larger firms and specialized unregistered farms as well as most of the cooperatives. It will also affect positively animal welfare in large livestock and mixed farms, and in smaller livestock firms as well.
The new economic and institutional environment will improve social welfare of farmers in all type large unregistered farms and firms as well as in specialized in crops large cooperatives and smaller-size firms. However, until 2009 there will be no significant changes in current organizational structure of farming in the country. Disparity in technological level, efficiency and income of the farms of different types, sub-sectors and regions will increase by the introduction of CAP. Most of the large structures will adapt relatively faster to the new conditions of competition and standards for quality, ecology, animal welfare, etc. All these will elevate even more their competitiveness and sustainability. On the other hand, a great part of the smaller farms will continue to exist with a lower level of economic, environmental, social and organizational sustainability.
Key words: Common Agricultural Policy, sustainability of farms, Bulgaria.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 3.09.2006 г.