Конкурентоспособност на земеделските стопанства при присъединяването на България към ЕС

Ст.н.с. д-р Нина Котева, ст.н.с. д-р Красимира Кънева
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Конкурентоспособността на земеделските стопанства е ключов въпрос, като актуалността му нараства с приближаване на присъединяването на България към ЕС. Конкурентоспособността означава не само възможност на земеделските стопанства да оцелеят в новите икономически условия, но и да имат перспективи за ефективно и устойчиво развитие.
Целта на изследването е да се направи оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства и да се очертаят перспективите им за развитие в условията на общата селскостопанска политика (ОСП) след присъединяването на България към ЕС.
- сумарната ефективност, включваща производствената и управленската ефективност. Въз основа на изследването се прави изводът, че при всички видове стопанства има резерви за повишаване на сумарната ефективност чрез увеличаване на продуктивността на използваните ресурси и намаляване на транзакционните разходи;
- устойчивост, тяхната жизнеспособност и адаптацията им към бизнес средата. Изследването показва, че най-устойчиви са едрите стопански структури;
- възможности за развитие на отделните организационни структури при променящата се институционална среда, свързани с приемането на страната в ЕС. Очакванията са, че прилагането на ОСП ще се отрази положително върху земеделските стопанства в посока на увеличаване и стабилизиране на доходите, подобряване на пазарната им ориентация, свобода на предприемачеството и повишаване на тяхната ефективност. Разгледани са фактори, които ще ограничат ръста на доходите на българските фермери. Посочени са потенциалните опасности пред земеделските стопанства при усвояване на директните плащания.
В заключение е направена оценка, че значителна част от земеделските стопанства са неконкурентоспособни и въпреки очакваното субсидиране от фондовете на ЕС ще продължат да се преструктурират, ще преустановят дейността си или ще се преобразуват в други организационни форми. Необходима е целенасочена аграрна политика и активна държавна подкрепа за тези стопански структури и сектори, които искаме да развиваме.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Competitiveness of the Agricultural Farms at Bulgaria's Accession to the European Union

N. KOTEVA, K. KANEVA
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The competitiveness of the agricultural farms is a key problem and its actuality augments with Bulgaria's accession to the EU. To be competitive means that agricultural farms will not only have the opportunity to survive in the new economic environment but that they would also have perspectives for efficient and sustainable development.
The aim of the study is to evaluate agricultural farms' competitiveness and to sketch the new perspectives of their development regarding the conditions of the Common Agriculturasl Policy (CAP) after the accession of Bulgaria to the EU.
This evaluation is presented by the following items:
- Efficiency including both the production and management efficiencies. The study leads to the conclusion that all kinds of farms possess the potential for augmenting their efficiency through improving the resource productivity and by lowering the transaction costs as well.
- Farms' sustainability, their vitality and adaption to the business enironment. The presented herewith study shows that the large farms are the most sustainable.
- Opportunities for developing separate organization structures with the changing institutional environment related to the Bulgaria's accession to the EU. It is expected that the application of the Common Agricultural Policy would positively impact the farms by increasing and stabilising their incomes, improving their market orientation, enterpreneural freedom and efficiency. There are discussed factors which will limit the Bulgarian famers' income growth. There are indicated the potential dangers regarding agricultural farms direct payments acquisition.
At the end there is made the conclusion that a significant part of the agricultural farms are not competitive and that in spite of the expected subsidization by the EU funds, they will continue restructuring themselves, will cease the activity or will transfer to other organizational forms. For these economic structures and sectors which we will develop, there is needed a purposeful agricultural policy and an active support by the State.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 19.09.2006 г.