Същност и възможности за развитие на корпоративни форми в земеделието

Ст.н.с. д-р Красимира Кънева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се разглеждат основните принципи на функциониране на корпоративните стопанства- партньорства, ООД, фермерски корпорации и АД.
Партньорствата и ООД, които са характерна форма за земеделието на САЩ, получават все по-голямо разпространение в Европа, особено в бившите социалистически страни - Източна Германия, Чехия и Унгария. Това става предимно чрез трансформация или отделяне на части от бившите кооперативи, като целта е да се постигне концентрация на капитала чрез изплащане на дяловете на многобройните членове и техните наследници.
Предимството на партньорствата пред останалите форми е, че при създаването си имат по-малко формалности. Освен това фамилните партньорства са удобна форма за трансфер на имуществото между поколенията. Недостатъците могат да се търсят в неограничената отговорност за всички или част от партньорите по отношение на личното имущество.
ООД са сред най-често използваната напоследък форма за организация на производството в земеделието. Предимствата са ограничената отговорност на членовете, възможност за равностойно участие в управлението и сравнително по-добри данъчни условия.
Фермерските корпорации, които са разпространени основно в САЩ имат предимно фамилен характер и освен възможността за по-лесно уреждане на взаимоотношенията между членовете на семейството имат предимство и с това, че могат да концентрират повече капитал и да получават по-лесно кредити.
Всички посочени форми и в определени случаи на акционерните дружества (АД) са перспективни за нашата страна, но трябва да получат и адекватна законова регламентация, тъй като съществуващото законодателство не дава достатъчно ясна рамка за функционирането на ООД и АД в земеделието, а партньорствата и фермерските корпорации не са регламентирани.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Essence and Opportunities for the Development of Corporative Formations in Agriculture

K. KANEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The basic principles of the functioning corporative formations, e.g. Partnerships, Limited Liability Companies, Farmers' Corporations and Shareholders' Companies are reviewed in this article.
The Partnerships and Limited Liability Companies which are predominant in US agriculture get a growing popularity in Europe and particularly in the former socialist countries - East Germany, Czech Republic and Hungary. This occurs mainly by the transformation or separation of parts of the former Cooperatives while the objective is to achieve capital concentration through the buying out of the shares from the numerous members and their inheritants.
The advantage of the Partnerships compared to the rest of the formations is in the lesser formalities in the stage of their creation. Furthermore, the Family Partnerships make easier the possession transfer among generations. The disadvantaged refer to the unlimited responsibility of all or of a part of the members regarding their personal property.
The Limited Liability Companies are the most frequently spread formation in agriculture. Their advantages refer to the limited responsibility of the members, opportunities for equality in management participation and better taxation conditions.
Farmers' Corporations which predominantly are spread out mainly in the US and most often belong to families and besides the opportunity to facilitate the family interrelations have the advantage of concentrating larger capital and assuring credits easier.
All of the mentioned already formations and particularly the Shareholders' Companies are perspective for Bulgaria. However they have to get adequate legislative reglementation since the existing Laws do not assure clear frames of the functioning of Limited Liability Companies and Shareholders' Companies in agriculture, while the Partnerships and Farmers' Corporations are not legally defined.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 28.06.2006 г.