Икономическа реализация на интелектуалната собственост на Националния център за аграрни науки върху тютюневи сортове

Д-р Атанас Русенов
Национален център за аграрни науки - София

Резюме: С присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) ще нарастват изискванията към ефективното управление на интелектуалната собственост. Една от препоръките на ЕС е усъвършенстване на законодателството, а оттам - и на практиката в това направление.
Целта на настоящата статия е да анализира икономическата реализация на интелектуалната собственост на НЦАН върху тютюневите сортове, ефективна ли е селекционната политика, какви са правните и икономическите аспекти на правото на използване, доколко съществуващата нормативна уредба отразява адекватно реално съществуващите дейности, чрез които то се реализира, кои са формите за икономическа реализация на собствеността върху тютюневите сортове.
В изследването е застъпена принципната позиция, че единственият начин научните институти да реализират икономически резултати от научноизследователската си дейност, свързана със създаване на нови сортове растения и породи животни, а и не само с тях, са различните форми на реализация на интелектуалната собственост върху тях.
Изясняването на поставените въпроси ще окаже благоприятно въздействие не само върху политиката по отношение на научните изследвания по тютюна, но и върху ефективността на управлението на аграрната наука като цяло.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Realization of the Intelectual Property on Tobacco Species of the National Agricultural Science Center

A. RUSENOV
National Agricultural Science Center - Sofia

(Summary)
The European Union (EU) requirements regarding the efficient management of the intellectual property in Bulgaria are going to augment with the accession to the EU. One of the recommendations of the EU concerns its legislation and consequently the relevant management.
The target of this article is to present an analysis of the economic realization of the intellectual property on tobacco species belonging to the National Agricultural Science Center and the efficiency of the policy of selection, the legislative and economic aspects of the right to use, the relevance of the right to use, the real existing legislative normatives regarding activities and the approaches of the economic realization of the property on the tobacco species as well.
The study reveals the attitude that the only means the scientific research institutes to succeed regarding the economic results of their activities of selection of new plant and animal species refers to the divers ways of the intellectual property realization.
The clarification of the presented issues would favorably impact not only the policy of the scientific research on tobacco but also the management efficiency of the agricultural science as well.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.10. 2006 г.