ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 4/2006
(AUTHOR INDEX)

АТАНАСОВА, М. - цитиран от Х. Башев в "Управление на аграрната и селската устойчивост - бр. 4/2006
АРСЕНИУ, С. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
ВАВИЛОВ, Р. - цитиран от Н. Георгиева и др. в "Икономическа оценка на производството на фураж и зърно от зимен фий при различни срокове на сеитба и сеитбени норми - бр. 4/2006
ГОРИНОВ, Я. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
ГЪЛЪБОВ, Ж. - цитиран от И. Янакиева и М. Вандова в "Икономическа и агроклиматична обосновка на критериите за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България - бр. 4/2006
ИВАНОВ, М. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
КЛЕЙМЕНОВ, И. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
КЪНЕВА, К. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
МАДЖАРОВА, С. - цитиран от Х. Башев в "Управление на аграрната и селската устойчивост - бр. 4/2006
МИТОВА, Д. - цитиран от Х. Башев в "Управление на аграрната и селската устойчивост - бр. 4/2006
МИЦОВ, В. - цитиран от Х. Башев в "Управление на аграрната и селската устойчивост - бр. 4/2006
НАЙДЕНОВ, Ч. - цитиран от Ю. Яркова и Б. Стойкова в "Социалният туризъм - нова възможност за регионалното развитие” - 4/2006
ОГРЫЗКИН, Р. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
ОМАЙНИКОВ, И. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
ПРОСЫПАНОВ, Г. - цитиран от Н. Георгиева и др. в "Икономическа оценка на производството на фураж и зърно от зимен фий при различни срокове на сеитба и сеитбени норми - бр. 4/2006
ПРОТАСОВ, Й. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
ПРУДОВ, А - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
СТАНЕВ, СВ. - цитиран от И. Янакиева и М. Вандова в "Икономическа и агроклиматична обосновка на критериите за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България - бр. 4/2006
ХЕРШКОВИЧ, Е. - цитиран от И. Янакиева и М. Вандова в "Икономическа и агроклиматична обосновка на критериите за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България - бр. 4/2006
СИМЕОНОВА, С. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
СИМОВА, А. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
СИНИВИРСКИ, Г. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
СИНЯГИН, И. - цитиран от И. Янакиева и М. Вандова в "Икономическа и агроклиматична обосновка на критериите за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България - бр. 4/2006
СПАСОВА, Д. - цитиран от Ю. Яркова и Б. Стойкова в "Социалният туризъм - нова възможност за регионалното развитие” - 4/2006
СТАНКОВ, Вл. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
СТОЙКОВ, П. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
СЪБЕВ, Л. - цитиран от И. Янакиева и М. Вандова в "Икономическа и агроклиматична обосновка на критериите за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България - бр. 4/2006
ТОМОВА, Й. - цитиран от П. Стойков и др. в "Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода - бр. 4/2006
УОЛФ, А. - цитиран от Ю. Яркова и Б. Стойкова в "Социалният туризъм - нова възможност за регионалното развитие” - 4/2006
ХАДЖИЕВА, В. - цитиран от Х. Башев в "Управление на аграрната и селската устойчивост - бр. 4/2006

BERGSCHMITH, A. - cited by H. Bachev in Governing of Agrarian Rural Sustainability - 4/2006
CHAUVIN, J. - cited by Y. Yarkova and B. Stoikova in The Social Tourism - a New Opportunity for the Regional - 4/2006
HAGERDORN, K. - cited by H. Bachev in Governing of Agrarian Rural Sustainability - 4/2006
HARTRIDGE, O. - cited by H. Bachev in Governing of Agrarian Rural Sustainability - 4/2006
MASTEN, E. - cited by N. Georgiev and I. Penov in Impact of the Financial Transferring Cost on Land Consolidation Process in Agriculture - 4/2006
NIEBERG, H. - cited by H. Bachev in Governing of Agrarian Rural Sustainability - 4/2006
PANNELL, P. - cited by N. Georgieva et al. in Economic Assessment of Winter Vetch Production for Fodder and Grain at different Sowing Time Limits and Different Sowing Rates - 4/2006
PEARCE, D. - cited by H. Bachev in Governing of Agrarian Rural Sustainability - 4/2006
ROSS, K. - cited by N. Georgieva et al. in Economic Assessment of Winter Vetch Production for Fodder and Grain at different Sowing Time Limits and Different Sowing Rates - 4/2006
SCHMID, E. - cited by H. Bachev in Governing of Agrarian Rural Sustainability - 4/2006
SHILIZZI, S. - cited by N. Georgieva et al. in Economic Assessment of Winter Vetch Production for Fodder and Grain at different Sowing Time Limits and Different Sowing Rates - 4/2006
SINABELL, F. - cited by H. Bachev in Governing of Agrarian Rural Sustainability - 4/2006
WLILIAMSON, O. - cited by N. Georgiev and I. Penov in Impact of the Financial Transferring Cost on Land Consolidation Process in Agriculture - 4/2006
WOOD, R. - cited by N. Georgieva et al. in Economic Assessment of Winter Vetch Production for Fodder and Grain at different Sowing Time Limits and Different Sowing Rates - 4/2006