Социалният туризъм - нова възможност за регионалното развитие

Доц. д-р Юлияна Яркова, ас. д-р Блага Стойкова
Тракийски университет - Стара Загора

Резюме: Туризмът се разглежда като едно от основните средства за балансиране на регионалните диспропорции в нивата на доходите и заетост на населението.
Целта на статията е проучване и проблемно представяне на концепцията за социалния туризъм, определяне на необходимостта и предпоставките за развитието му в България, а също извеждане на предложения за по-пълно използване потенциала на социалния туризъм за активизиране на регионалното развитие в България.
Концепцията за социалния туризъм е разгледана в тесен и широк аспект. В по-тесен смисъл социалният туризъм е форма на туризъм, практикувана от социални категории с по-скромни доходи и затруднено социално положение. Тази концепция еволюира в едно по-широко разбиране, което отразява не само идеята за приобщаване на най-дефаворизираните социални групи, но и реализиране на европейската политика за социална кохезия.
От проведените проучвания и дискусия са направени следните основни изводи и препоръки:
- Основният принцип на социалния туризъм трябва да бъде “туризъм за всички”;
- Предизвикателствата пред социалния туризъм в България са: да се увеличи процента на пътуващите българи; да се разработи механизъм за реализиране целите на социалния туризъм; да се създадат центрове за социален туризъм; да се създаде модел за подкрепа на целеви групи; да се привлекат потребители на социален туризъм от Европа и света; да се участва в пилотни проекти по социален туризъм на Европейския съюз.
- Социалният туризъм може да играе много важна роля в регионалното развитие, когато се:
- превърне в неразделна част от развитието на гражданското общество;
- държавната и местната власт трябва да разработват съответната социална политика и социални програми за социален туризъм, но в тяхната реализация да се включват все по-активно местни туристически и неправителствени организации, при пълно ангажиране на наличния природен, човешки, архитектурен и културен ресурс, и изцяло опиращи се на местния живот;
- ефективно управление и модернизиране на наличната база и изграждане на нови обекти и съоръжения, с участие на общините;
- увеличаване на финансовите средства за социалния туризъм.
- Социалният туризъм трябва да се превърне в една от целите на туристическия бизнес по места, защото оферираният туристически продукт може да бъде изключително богат както по съдържание, така и по своите обекти (местоположение), което може да се превърна в източник на допълнителни приходи за туристическите фирми.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Social Tourism - a New Opportunity for the Regional

Y. Yarkova, B. Stoikova
Trakia University - Stara Zagora

(Summary)
The tourism has been studied as one of the basic means for balancing the regional disparities in the level of wages and employment.
The goal of the study is to clearing up the social tourism concept, determining the nessecity and conditions for the social tourism development in Bulgaria and presenting some suggestions concerning the promotion of social tourism potential for regional development.
In the narrow sense the social tourism is a form of tourism practiced by social categories with low incomes and in social embarrassment. The broad sense reflects not only the idea for integration of the most disfavored social categories but also the EU policy of social cohesion.
The following conclusions and recomendation has been drew out: 1. The basic idea of social tourism is to be “tourism for all”. 2. The challenges before the social tourism in Bulgaria: increase the number of the bulgarian who practice a tourism; developing a programme for supporting target groups; attracting social tourists from Europe and other countries from the world; Bulgaria to participate in the EU pilot projects for social touris. 3.The social tourism could play an important role in regional development when: a)turn into a part of development of the civic society; b) the government and the local authorities are to develope the relevance social policy and programs for developing the social tourism, involving in the process of their realization the local tourist organization and NGO; c)efficient managment of the existing material base and infrastructure and creatin new one with a support of the local authorities; d)increasing the finacial support and investment for the social tourism 4. The social tourism is to be one of the priorities of the local tourist business, because the offered tourist product could be very abundant not only in its content but in its sites.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 18.05.2006 г.