Ефективност на производството при различни технологии на угояване на телета от Българска сименталска порода

Ст. н.с. д-р ПЕТЪР СТОЙКОВ, н.с. СЛАВКА СИМЕОНОВА
РЦНПО - Враца, филиал КОС - Видин
Ст.н.с. д-р ВЕРГИНИЯ ГАЙДАРСКА, н.с. МАРИЯ МИХАЙЛОВА-ТОНЕВА, н.с. РАДОСТИНА ПЕТРОВА
Институт по животновъдни науки - Костинброд

Резюме: Животновъдството в България има вековни традиции и благоприятни природоклиматични условия за развитие. В годините на преход към пазарна икономика, производителите се стремят към устойчиво и конкурентноспособно производство. Подходящо избраната технология на производство е един от факторите, влияещи върху крайните икономически резултати.
Целта на статията е да направи сравнителен икономически анализ на различни технологии на угояване на телета до 500 kg жива маса от Българска сименталска порода и да предложи икономически най-ефективната в полза на практиката.
Телетата бяха разпределени в четири групи: I група - отглеждани оборно-вързано; II група - на открита площадка с навес; III група - комбинирано, от началото на опита до 15 месечна възраст на открита площадка и след това оборно-вързано до достигане на крайната жива маса и IV група - в закрит обор на скаров под. Опитът е проведен с животни изравнени по възраст, жива маса, породност и произход по баща.
Резултатите показват, че бичетата от II група са наддавали на тегло най-интензивно и за периода са постигнали 1182 g среден дневен прираст. След тях е I група с 1014 g среднодневен прираст. Констатираната разлика от 168 g между групите е достоверна (P < 0,05). С резултати близки до I група са телетата от IV група, с отчетен 982 g среден дневен прираст, който е чувствително по-малък в сравнение с II група - 200 g и е доказан (P < 0,01). Най-нисък е среднодневният прираст при III група - 937 g и по-малък само спрямо II група (P < 0,01).
Разходът на хранителни вещества за 1 kg прираст варира от 6,23 КЕ при II група до 6,59 КЕ; 6,76 КЕ и 6,93 КЕ съответно при I; IV и III групи.
Производствените разходи са най-големи при III група - 555,17 лв., следвани от IV група - 532,95 лв.; I група - 514,81 лв. и II група - 510,27 лв.
Получената печалба е най- голяма при II група - 133,62 лв., следвана от I, IV и III групи с отчетени стойности съответно от 87,19 лв.; 63,42 лв. и 55,68 лв. Тази тенденция се наблюдава и за нормата на рентабилност, която е най-висока при II група - 26,19%, а при I, IV и III групи е съответно 16,93%; 11,90% и 10,05%.
Ключови думи: Българска сименталска порода, прираст, разход, печалба, норма на рентабилност.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Efficiency of Production at Different Technologies of Fattening Calves of Bulgarian Simmental Breed

P. STOYKOV, SL. SIMEONOVA
Complex Research Centre - Vidin
V. GAYDARSKA, M. MIHAILOVA-TONEVA, R. PETROVA
Institute of Animal Science - Kostinbrod

(Summary)
In Bulgaria there are favourable climatic conditions for the development of cattle-breeding. During the years of transition towards market economy the producers are aiming at stable and competitive production. The appropriate method of production is one of the factors which have influence on the economic results.
The purpose of this article is to present comparative economic analysis of different methods of fattening calves of Bulgarian Simmental breed up to 500 kg weight and to recommend the most effective one.
The calves were allocated in four groups: the first group was bred in cattle-shed; the second group in open-air with a shed; the third group was bred in a combined way - up to the age of 15 months in open-air and after that in cattle-shed; the fourth group in covered cattle-shed on floor with a grille. The calves of the different groups were put on equal conditions - age, weight, breed and descent by father.
The results show that the calves of the second group have been growing most intensively and for the period they achieved 1182 g daily gain. Then comes the first group with gain of 1014 g. The difference of 168 g is reliable (P < 0.05). Near to the results of the first group are the calves of the fourth group with gain of 982 g but the latter is considerably smaller in comparison with the second group 200 g and it is proved (P < 0.01). The smallest gain is observed in the third group - 937 g and it is smaller only in comparison with the second group (P < 0.01).
The consumption of foodstuffs for 1 kg gain is varied from 6,23 FU at II group to 6,59 FU, 6.76 FU and 6.93 FU at I, IV and III groups respectively.
Regarding the expenditure done - the greatest are in III group - 555.17 BGN, IV group - 532.95 BGN, I group - 514.81 BGN, II group - 510.27 BGN.
The greatest received profit is observed at II group - 133.62 BGN, followed by groups I, IV and III with profit of 87.19 BGN, 63.42 BGN and 55.68 BGN respectively. The same tendency is observed at the rate of profit also- the highest is at II group - 26.19%, then come I, IV and III groups with 16.93%, 11.90% and 10.05% respectively.
Key words: Bulgarian Simmental breed, gain, cost, profit, rate of profitability.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 21.03.2006 г.