Усъвършенстването на социалната среда - важен фактор за подобряване качеството на живот в селските райони

Ст.н.с д-р Минка Анастасова-Чопева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията са представени резултатите от обобщения анализ на опита по изпълнение на програмата “Подобряване на социалната среда в малките общини”, която е в сила от 2000г. и действа под патронажа на Фондацията за реформа в местното самоуправление. Проектите свързани с тази програма са разделени тематично в няколко групи: стимулиране участието на младите хора и децата в социалния живот на населеното място; преодоляване на изолираността на възрастните хора (пенсионерите) от социалния живот на територията на съответната община; интеграция и социализация на ромските деца; социалната интеграция на хората в неравностойно положение в т.ч и на децата в рискови групи и др.
Направени са основни изводи от изпълнението на разгледаните проекти в социалната сфера: всичките са дело и резултат от партньорските усилия и съвместната работа на всички заинтересовани лица, изпълнението на тези проекти е в съответствие с приоритетните оси на Националния стратегически план за развитие на селските райони в частта си за подобряване качеството на живот на населението, разгледаните проекти са пример за добри практики в областта на подобряване на социалната среда, а оттам и за издигане качеството на живот в селските райони и др. Те могат да бъдат заимствани от други малки общини с подобни проблеми.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Perfectioning of the Social Environment as an Important Determinant for Quality of Life Improvement in Rural Regions

M. Anastasova
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
In this article there are presented the results of the summarized analysis of the experience accumulated while accomplishing the "Improvement of social environment in small municipalities" programme which is enforced since the year 2000 and functions under the patronage of the Foundation for reforming local self government. The projects related to this programme are thematically separated in several groups: stimulating the participation of young people and children in the social life of the local settlement; overcoming the isolation of elderly people (the pensioners) from social life of the territory of the corresponding municipality; integration and socialization of the gypsy children; social integration of people in unequal situation, including the children in risk groups, etc.
There are made basic conclusions referring to the accomplishment of the discussed projects of the social sphere. All of them are action and result from the partners' efforts and mutual work of the stakeholders. The accomplishment of these projects is in accordance with the corresponding pillars of the National strategic plan for the development of rural regions in its part for popular quality of life improvement. The discussed projects are an example of good practices in the area of improving the social environment, and from there on for the alleviation of the quality of life in rural regions, etc. They can be studied and implemented by other municipalities with similar problems.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 24.07. 2006 г.