Управление на аграрната и селската устойчивост

Ст.н.с. д-р Храбрин Башев
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В статията се обобщава и оценява опитът на развитите страни и Европейския съюз в прилагането на пазарни, частни, обществени и смесени форми за управление на аграрната и селската устойчивост. Анализът на пазарните и частните управленчески структури обхваща: развитието и резултаттите от прилагането на органичното земеделие; разнообразните частни инициативи и споразумения (кодове на поведение и стандарти, инициативи на фермери и индустрията, партньорските споразумения); различните кооперативни (като еко кооперативи) и смесени кооперативно частни и кооперативно-обществени форми; и “системата за справедлива търговия”. Анализът на обществените форми включва многообразните обществени регулации (обществени стандарти, норми и органичения за труда, продукти, технологии, етикети, използване на природни ресурси, благосъстояние на животните); търгуеми разрешителни или квоти за максимално използаване на определени ресурси или допустимо замърсяване; данъчни инструменти (данъчни преференции, еко-данъци върху емисии или продукти, такси върху излишъците на оборски тор); и форми на директна обществена подкрепа (директна поддръжка на цените, директни платежи на фермите, финансиране и субсидиране на еко и други дейности, обществени контракти, програми за аграрно и селско развитие). На основата на предимствата и недостатъците на различните форми се прави оценка на възможностите за тяхното прилагане в български условия.
Ключови думи: аграрна и селска устойчивост; пазарни, частни, колективни, обществени и смесени форми за управление; опит на развитите страни и Европейския съюз.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Governing of Agrarian and Rural Sustainability

H. Bachev
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Abstract)
This paper summaries and evaluates the experiences of developed countries and European Union in application of market, private, public and hybrid modes for governing of agrarian and rural sustainability. Analysis of market and private governance structures includes: development and results of organic farming; diversity of private initiatives and agreements (professional code of conduct and standards, farmers and industries initiatives, partnership agreements; various cooperative (e.g. environmental cooperatives) and mixed private-cooperative and cooperative-public forms; and Fairtrade system. Analysis of public forms includes a great variety of public regulations (public standards, norms and restrictions for labor, products, technologies, labels, use of natural resources, anima welfare); tradable permits and quotas for usage of certain resources and permissible pollution; tax instruments (tax preferences, eco-taxes for emissions or products, levies for manure); and modes for direct public support (direct support to prices, direct payments to farms, funding and subsidizing eco and other activities, public contracts, programs for agrarian and rural development). On the bases of advantages and disadvantages of different forms an estimates is made on possibilities for their introduction in Bulgarian conditions.
Key words: agrarian and rural sustainability; market, private, collective, public and hybrid governing modes; experiences of developed and EU countries

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 20.07. 2006 г.