Влияние на разходите по прехвърляне на земеделска земя върху консолидацията на поземлената собственост

Ас. Минко Георгиев, доц. д-р Иван Пенов
Аграрен университет ­ Пловдив

Резюме: Реституционният модел на възстановяване на собствеността на земеделските земи в България доведе до разпокъсване на поземлената собственост и съсредоточаване на значителна част от поземлените ресурси в хора, които трайно са се установили в градовете и/или нямат намерение да се занимават със земеделие. Това създава конфликт между собствеността и използването на земеделските земи. Процесът за преодоляване на разпокъсаността при използване на земеделските земи на локално ниво започва веднага след реституцията на земята. Първоначално, водещи актьори са новосъздадените кооперации, но след тяхното постепенно отмиране, такива стават големите арендатори. Сега се води дискусия как да бъде преодолян проблемът за разпокъсаността в поземлената собственост. Двете дискутирани крайни възможности в литературата са задължително комасиране на собствеността със закон и стимулиране на пазара на земеделски земи. Стимулирането на покупко-продажбите на земята евентуално ще доведе до консолидиране на поземлената собственост чрез пазарните механизми. Те обаче не действат автоматично и не са без разходи. Целта на статията е да се прогнозира ролята на финансовите разходи за прехвърляне на селскостопанска земя върху консолидацията на поземлената собственост. В статията е разработен модел за калкулиране на финансовите разходи по прехвърляне на земеделски земи, като основно авторите се концентрират върху покупко-продажбите. Изследвани са разпределението на разходите между актьорите и тяхното значение за: минималния размер на земеделски имоти, определени от закона; районите на страната; и развитието на пазара на земята.
Авторите на статията намират, че финансовите разходи при покупко-продажбата на земеделски земи са значителни в относителни стойности (процент от стойността на земята) при малките и евтини земеделски имоти и големи в абсолютна стойност при големите и скъпи земеделски имоти. Те смятат, че поради несигурността на пазарите за земеделска продукция, намаляването на разходите по сделката (финансови и транзакционни), трябва да се разглежда като необходимо, но не и достатъчно условие за раздвижването на пазара със земеделски земи.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Impact of the Financial Transferring Cost on Land Consolidation Process in Agriculture

M. Georgiev, I. Penov
Agrarian University ­ Plovdiv

(Summary)
The land restitution model in Bulgaria has led to a high level of land fragmentation and concentrating a considerable part of the land resources in people who live in the towns and do not run or not intend to run farming. This raises a conflict between the land ownership and land use. The process of overcoming the land fragmentation at a local level has started immediately after the land restitution. Initially, the newly established cooperatives and later the large tenant farmers become leading actors in this process. The question of how to cope with land fragmentation is under discussion now. The assumed alternatives of solving the problem are compulsory land re-allocation and stimulating the land market development. The land sales stimulation is expected to lead to land consolidation through the market mechanisms. However, the market mechanisms do not act mechanically and without any costs. The paper focuses on analyzing the effect of the transferring cost of agricultural land on land consolidation. A transferring cost calculation model is developed in the paper with laying particular stress on the agricultural land sale-trade. The cost allocation among the actors and their significance for the minimum property size and the land market development is investigated.
The authors find that the financial costs in selling agricultural land are significant in relative terms in the case of small and cheaper properties and high in absolute terms in the case of large properties. The authors think that due to the uncertain markets of agricultural produce the reduction of the financial and transaction cost should be considered a necessary but not sufficient condition for making the land market active.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.06.2006 г.