Готовност на сектора винопроизводство и лозарство за присъединяване към единния пазар на ЕС

Проф. д.ик.н. Антоанета Симова
СУ “Св. Кл. Охридски” ­ София

Резюме: Настоящата статия представя резултатите от проучване на производителите на вино и винено грозде. Целта е да се покаже каква е готовността на сектора да участва в единния пазар на ЕС няколко месеца преди присъединяването на страната към Съюза. Резултатите от проучването показват, че присъединяването ще се осъществи, преди да е решен основният структурен проблем, свързан с раздробяването на земята. Ако в близко време дребните фермери не бъдат включени активно в преструктурирането на сектора, доближаването до западноевропейския модел на семейно фермерство и на специализацията в производството на регионални вина с различен вкус ще остане непостижимо. След като на пазара останат единствено няколко едри винарни, страната ще се утвърдиа като производител на масови трапезни вина, предлагани на ниски ценови сегменти.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Preparedness of the Wine Producing and Vine Growing Sector for the Accession to the EU

A. Simova
Sofia University “Saint Kliment Ohridsky”

(Summary):
The article presents the results of a survey conducted among the producers of wine and grape. The aim is to show to what extend the sector is ready to participate in the single market of the EU a few months before the country's accession to the Union. The results show that the accession will be effected before the main structural problem is solved, i.e. the fragmentation of the land. If the small farmers are not included in the process of land consolidation, Bulgaria will go away from the EU family type of grape and wine production. Only the big players will remain on the market and Bulgaria will produce mass low quality table wines destined to the low price market segments.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.06.2006 г.