Икономическа и агроклиматична обосновка на критериите за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България

Ст.н. с. д-р Иванка Янакиева
Институт по аграрна икономика ­ София
Ст.н. с. д-р Мария Вандова
Национален институт по метеорология и хидрология ­ БАН

Резюме: Земеделските производители, субекти на природни ограничения за земеделското ползване на земята, ще получат финансова подкрепа, съгласно регламентите на ЕС, която да компенсира в известна степен загубите и пропуснатите доходи, резултат на тези ограничения. По тези съображения всяка страна има интерес да защити по-голям обхват на необлагодетелстваните райони, защото колкото по-голям е той, толкова по-голям ще е размерът на средствата, които тя ще получи от Структурните фондове на ЕС. В същото време ЕС приема само такива критерии и обхват, които са обективни и научнообосновано доказани.
Целта на настоящата статия е да представи икономическа и агроклиматична обосновка на критериите за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България.
Факторите, които оказват неблагоприятно влияние върху доходите на земеделските производители въобще и в частност в необлагодетелстваните райони, могат да бъдат класифицирани като технически, технологични, природни, организационни, икономически. В настоящата статия се отчита влиянието на природните фактори, тъй като те имат отношение при определяне обхвата на необлагодетелстваните райони. Към тях се отнасят: наклон, надморска височина, конфигурация, големина на парцела, тежест на почвата, препятствия, каменливост. Определящо значение за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони, според регламентите на ЕС, имат наклона и надморската височина, поради което основно внимание се отделя на тях. Те оказват главно влияние върху агроклиматичните условия за развитието и отглеждането на земеделските култури, производителността на селскостопанската техника и разхода на гориво за производството на земеделската продукция.
На основата на научни и научно-приложни изследвания се обосновават възприетите нива на надморска височина и наклон за дефиниране на Планинските необлагодетелствани райони в България.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economical and Agricultural ­ Climate Situation of the Criteria for Defining of the Mountain Non Developed Regions in Bulgaria

I. Yanakieva
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia
M. Vandova
National Institute of Meteorology and Hydrology ­ BAS

(Summary)
Agricultural producers are subjects of natural limitations for arable land utilization, will receive financial aid, according to EU regulations, which is supposed to compensate the losses and missed incomes, which are result of those restrictions. With the previous considered each country is interested to protect a greater part of the non developed regions, because the greater the area the higher the amount of funds received by the EU Structural funds. At the same time EU recognizes only objective and scientifically proved criterion and envelopment.
The aim of the present article is to present economical and agricultural - climate situation of the Mountain Non Developed regions criteria in Bulgaria.
The factors with unfavorable influence on the agricultural producers' income in general, and in that number of those from the non developed regions can be qualified as technical, technological, environmental, organizational, economical . The following article considers the influence of the environmental factors, since they participate in the definition of non developed regions. The group of factors includes: slope, altitude, configuration, size of the parcel, consistency of soils, obstacles, rock consistence. Importance for defining the mountain non developed regions, according to EU regulations have the slope and the altitude, and that's why great attention is paid to them. They influence greatly on the agricultural - climate conditions for development and growing of agro cultures , the utilization of agricultural equipment and fuel consumption for agricultural production.
Based on scientific researches slope and altitude values are accepted for defining the mountain non developed regions in Bulgaria.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.06.2006 г.