Технико-икономическа ефективност на овцевъдството в Масив Централ, Франция и Северен Централен район в България

Н.с. д-р Мая Стойкова
Институт по фуражни култури ­ Плевен

Резюме: В статията се разглеждат въпроси, свързани със структурата и технико-икономическото състояние на овцевъдните ферми в България, по-конкретно в Северен Централен район. Едновременно с това се прави сравнение със състоянието на френското овцевъдство (Масив Централ).
Целта на разработката е въз основа на анализа да се откроят някои специфични особености на българското и френското конвенционално и органично овцевъдство и се направят конкретни технико-икономически препоръки за организацията и управлението на този подотрасъл у нас.
За целите на изследването в разработката са включени 26 органични и 39 конвенционални овцеферми в Масив Централ на Франция и 44 овцеферми от Северен Централен район в България.
Поради липса на органични ферми у нас и поради трудностите за съпоставимост на данните, са подбрани 10 ферми в равнинната и 10 ферми в планинската част на Северен централен район.
При подбиране на фермите са използвани два основни критерия: първо, основната дейност, извършвана в тях да осигурява дохода на собствениците и второ, да имат максимални технико-икономически постижения.
В резултат на направеното изследване са определени типа и икономическия размер на отделните производствени единици както и факторите, влияещи в значителна степен върху крайния икономически резултат.
Установено е, че повишаването на доходността в подотрасъла изисква по-високо технологично и техническо ниво и поставя икономическите резултати в зависимост от управлението на стадата и стопанствата като цяло.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Techno-Economic Efficiency of the Sheep Breeding in Massif Central, France and North Central Region of Bulgaria

M. Stoykova
Institute of Forage Crops ­ Pleven

(Summary)
The questions in connection with the structure and techno-economic state of sheep farms in Bulgaria (more-concrete in the North Central region) are considered in this article. A comparison with the statement of the French sheep farms (in the region Massif Central) are made simultaneously.
The subject of this work is to be outlined some special features of the Bulgarian and the French biologic and conventional sheep breeding on the basis of analyse worked out and to be made concrete techno-economic recommendations with regard to organization and management of this Bulgarian branch.
For this subject, in the elaboration, 26 biologic and 39 conventional farms situated in Massif Central (France) and 44 sheep farms in the North Central region of Bulgaria were included. Finally, in view of lack of some data and the difficulties in connection with their juxtaposition, 10 farms from the plain and 10 from the mountain's area of the North Central region were selected successfully.
Two basic criteria for the choosing of the farms were used: the first, the main economic activity at the farms chosen have to provide only income of the owners and second one, these farms have to distinguish for the maximal achievements at the whole group of farms in the study.
As a result, the type and the economic size of the production unites given as well as the factors having in the greatest degree influence on the endmost economic results of the activity were determined.
It was specified that increasing of the profitableness of the sheep breeding required higher technological and technical level of the production and make the economic results dependent on control of the flocks and of the farm as a whole.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 9.06.2006 г.