Овцевъдството - състояние, пазар и селекция

Н.с. МАРИЯ МИХАЙЛОВА-ТОНЕВА
Институт по животновъдни науки - Костинброд

Резюме: Овцевъдството е важен и традиционен подотрасъл на животновъдството в България. Получените от него вълна, мляко, месо са ценни продукти за бита, промишлеността и търговията.
Целта на настоящата статия е да направи анализ на състоянието на овцевъдството през годините на преход към пазарна икономика и влиянието на пазара на овцевъдни продукти върху селекционната дейност.
В тази връзка са анализирани статистически данни, научни публикации, статии и доклади.
- новата пазарна ситуация насочва вниманието на селекционерите и производителите към генетическо подобряване на селекционните признаци, които имат висока икономическа стойност и допринасят за получаване на по-голяма печалба, определена като селекционна цел;
- основната селекционна дейност в близките години ще се извършва в дребни семейни стопанства под контрола и съдействието на създадените развъдни асоциации в овцевъдството;
- търсенето на вътрешния и външния пазар на агнешко месо и продукти от овче мляко за периода 1999-2004 г., бележи стабилност на техните реализационни цени и на произвежданите в страната количества;
- икономическите условия през изследвания период налагат интереса на частните производители към млечни породи овце с добра плодовитост и специализирани за месо.
Ключови думи: овцевъдство, производство, пазар, селекционна цел.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Sheep-breeding - State, Market and Selection

M. MIHAILOVA-TONEVA
Institute of Animal Science - Kostinbrod

(Summary)
The Sheep-breeding is an important and traditional branch of stock-breeding in Bulgaria. The various products received - wool, milk, meat are valuable and they are used in life, industry and trade.
The main purpose of this study of the analysis is the development of sheep-breeding during the years of transition to market economy as well as the influence of the market of sheep products on selection activity.
In this regard analyses of statistical data, publications, articles and reports were carried out.
The main conclusions of this study are:
- the new market situation determines the interest of selectionists and producers towards genetic improvement of selection traits with high economic value which contribute to bigger profit which is the purpose of selection;
- in coming years the main selection activity will be carried out in small private farms under the control and assistance of the breeding associations;
- the demand of lamb-meat and products of sheep milk on the internal and international markets for the period 1999-2004 is characterized with relatively stable market prices and quantities produced in our country;
- the economic conditions in the observed period determine the interest of producers towards breeds for milk with high fertility and breeds for meet.
Key words: sheep-breeding, production, market, selection objective.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 14.02.2006 г.