Методически подход за оценка на диверсификацията на икономическите дейности в селските райони

Гл.ас. Мария Заркова
Аграрен университет ­ Пловдив

Резюме: Целта на статията е да предложи методически подход за оценка степента на диверсифицикация на икономическите дейности в селските райони и да представи резултатите от неговото приложение към селските общини на Пловдивска област. В тази връзка е изведена работна дефиниция на категорията “диверсификация” и са изяснени теоретичните основи на нейното количествено характеризиране в съвкупности, изучавани по категориен признак.
Терминът диверсификация има по-комплексно значение от синоним за разнообразие, разбиран като брой на наличните варианти. В това изследване е възприето по-широкото разбиране, според което категорията диверсификация обединява разнообразието от варианти със степента на тяхната разпространеност в рамките на дадена общност.
На основата на отрасловото разпределение на заетите лица в селските общини на Пловдивска област през 2003 г. са изчислени величините на следните четири показателя: индекс на Shannon, две разновидности на индекса на Simpson, и индекс на вариация по качествен признак. Селекцията на най-добрия сред тях, в качеството му на количествена оценка за равнището на диверсификация на икономическите дейности, е базирана на два критерия. Първо, способността им да ранжират наблюдаваните общини достоверно и второ, да притежават статистически характеристики, необходими във връзка с използването на оценките за моделиране или анализ на факторното влияние на диверсификацията.
- Предложеният методически подход притежава предимствата да е разбираем и лесно приложим на основата на утвърдени измерители и общодостъпна статистическа информация, произвеждана ежегодно от Националния статистически институт.
- Индексът на диверсификация на Shannon осигурява най-адекватните и качествени оценки за равнището на диверсификация на икономическите дейности в селските общини на Пловдивска област.
- Методът произвежда два вида количествени оценки за текущото ниво на диверсификация на стопанските дейности в селските райони: фактическата величина на индекса и съответните им рангове, което създава повече възможности за всестранно изследване на диверсификационните процеси на основата на статистическия подход.
Ключови думи: диверсификация, селски райони, икономически дейности, индекс на диверсификация.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Systematic Approach to Estimation of the Economic Activities' Siversification in Rural Areas

M. Zarkova
Agricultural university ­ Plovdiv

(Summary)
The objective of this study is to suggest a methodical approach to estimating the economic activities' diversity level of rural areas and to demonstrate the results of its applying in the rural communities of Plovdiv region. In this connection, a working definition of the category “diversification” is drawn and the theoretical issues of its quantitative determination in populations studied by qualitative variables are considered.
The term “diversification” has a more complex meaning than a synonym of diversity, understood as a number of the available variants. The present study uses a wider concept of the category diversification, which combines the diversity of variants and their currency rate (frequencies) within a certain community.
On the basis of branch distribution of persons employed in the rural communities of Plovdiv region in 2003, the following four indexes are evaluated: Shannon diversity index, two varieties of the Simpson diversity index and index of qualitative variation. Selection of the best index in its capacity for quantitative estimation of the economic activities' diversity level is based on two criteria. First, ability to reliably range the observed communities and second, to comprise statistical characteristics necessary in using the estimations for modeling or analysis of the determinative factors of diversity.
The study reached the following conclusions:
- The suggested methodical approach has the advantage of being comprehensible and easily applicable on the basis of adopted indicators and accessible information, yearly produced by the National Institute of Statistics.
- The diversity index of Shannon provides most adequate and quality estimations about the diversity level of economic activities in the rural communities of Plovdiv region.
- The method identifies two kinds of quantitative assessments of the current diversity level in the rural regions: the factual index quantity and their related ranges, which creates better opportunities for thorough investigation of diversification processes on the basis of the statistical method of approach.
Key words: diversification, rural regions, economic activities, diversity index.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.06.2006 г.