Ролята на социалния капитал за устойчивото използване на раздробената земя в България

Доц. д-р Алекси Алексиев, доц. д-р Иван Пенов
Аграрен университет ­ Пловдив

Резюме: Реализираният модел на аграрна реформа създаде условия за генериране на цяла поредица от проблеми, които ще определят състоянието и възможностите за развитие на отрасъла в бъдеще. Един от основните проблеми с нарастващо значение за бъдещето развитие на земеделието и селските райони в страната е свързан със собствеността и ползването на земеделската земя. В резултат на поземлената реформа се появиха огромен брой собственици и земеделските земи бяха силно раздробени. Това предизвика промяна в начина на стопанисване на земята, намаляване на общата им продуктивност и увеличаване относителния дял на изоставените земи. Комплексното влияние на тези процеси, съчетано със силно поляризираната земеделска структура ограничава възможностите за устойчиво развитие на българския аграрен сектор. Успоредно с това практиката непрекъснато предлага нови модели за консолидирано използване на раздробените земеделски земи. Основен фактор, определящ формирането и развитието на конкретната форма за устойчиво използване на раздробените земеделски площи, е състоянието на социалния капитал в селските райони, уменията за коопериране, които той създава и формираната на тази база институционална среда.
Целта на изследването е, на основата на анализа на равнището на раздробеност на земята и състоянието на социалния капитал в селските райони, да се обосноват възможностите за успешно развитие на различни производствени структури за устойчиво използване на раздробената земеделска земя в периода на присъединяване на страната към Европейския съюз.
Изследването е проведено в периода 1999­2005 г. в един от основните аграрни райони на страната в рамките на проектите CEESA и IDARI от Петата рамкова програма на ЕС и включва три основни етапа. През първия етап е оценено състоянието на социалния капитал в Пловдивския аграрен район и е проучено влиянието на основните фактори, които го формират. Вторият етап е посветен на изследване въздействието на социалния капитал върху развитието на кооперирането в селските райони в условията на преход. Третият етап е свързан с изследване възможностите за успешно развитие на различни производствени организации за устойчиво използване на раздробените земеделски земи в етапа на присъединяване на страната към Европейския съюз.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Role of Social Capital in the Sustainable Use of Fragmented Land in Bulgaria

A. Aleksiev, I. Penov
Agricultural University ­ Plovdiv

(Summary)
The implemented model of agrarian reform has generated a number of problems that will continue to determine the state and further development of agricultural sector in the country. The ownership and use of agricultural land is seen as one of the most important problems connected with agriculture's and rural regions' development. The land reform has led to emerging of huge number of landowners and high level of land fragmentation. This brought about to changing the way of land use, lowering of land productivity and increasing the share of abandoned lands. The complex impact of these processes along with the highly polarized farming structure restricts the possibilities for sustainable development of Bulgarian agriculture. At the same time, the practice suggests a lot of new models for consolidated use of the fragmented agricultural lands. The social capital level in the rural regions, as well as the inclination for cooperation and institutionalized relationships are the factors that largely determine the development of particular form for sustainable use of the fragmented areas.
The object of this study is on the basis of analysis of social capital and land fragmentation level in the rural areas to substantiate the opportunities for successful development of different production structures for sustainable agricultural land use in the period of Bulgaria's accession to the EU.
The study is performed during the period 1999­2005 in one of the main agricultural regions in the country within the CEESA and IDARI projects under the EU Fifth Framework Program and includes three stages. The level of social capital in the Plovdiv agricultural region and its main determinative factors are estimated during the first stage. The second stage is devoted to investigating the effect of social capital on the development of cooperation in the rural regions under the transition. The possibilities for successful development of different production organizations to promote the sustainable use of fragmented lands during the period of the country's accession to the EU are explored during the third stage of the study.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 23.06.2006 г.