Оценка на устойчивостта на българските ферми

Ст.н.с. д-р Храбрин Башев
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Тази статия статия дава отговор на въпросите: “какво разбираме под устойчивост на фермите?”, “как да оценим устойчивостта на стопанствата?”, и “каква е устойчивостта на различните типове ферми при интегриране на страната към Европейския Съюз и прилагане на Общата селскостопанска политика у нас?”
Устойчивостта на фермата се дефинира като способност да съществува във времето. Предлага се подход за оценка на устойчивостта, който включва първо, оценка на ефективността на фермата в двата є аспекта - технологическа ефективност (отчитаща производствените разходи и изгоди) и управленческа ефективност (отчитаща транзакционни разходи и изгоди). И второ, оценка на адаптивността (потенциал, стимули) на фермата към развиващата се пазарна, институционална, технологична и природна среда.
Прави се анализ на предполагаемото въздействие от въвеждането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху основните типове ферми у нас - стопанствата за самозадоволяване и частична заетост, производствени кооперативи, едрите бизнес ферми и малките комерсиални стопанства. Този анализ показва, че новата политика ще ускори преструктурирането на значителен брой малки комерсиални ферми и производствени кооперативи, които няма да могат да отговорят на новите стандарти на конкуренция, безопасност на храните, защита на околната среда, благосъстояние на животните и т.н. От друга страна, нарастващото равнище на обществена подкрепа (пазарна подкрепа, директни плащания, програми за развитие на земеделието и селските райони) ще подсили устойчивостта на едрите бизнес ферми и част от кооперативите. Новите условия ще доведат и до развитие на устойчиви, средно размерни фамилни стопанства, модернизация на част от съществуващите кооперативи и възникване на нови организации от кооперативен или смесен тип. Прилагането на Общата селскостопанска политика няма да се отрази съществено на много от фермите за самозадоволяване и частична заетост, които ще продължават да съществуват години напред. Формите за обществена интервенция най-вероятно ще разширяват още повече разликите в доходите и ефективността на фермите от различен тип, в отделните суб-сектори на земеделието, и в различните райони на страната.
Ключови думи: устойчивост на фермите, сравнителна ефективност на стопанствата, въздействие от прилагането на Общата селскостопанска политика

Прочетете цялата статия - PDF файл

Assesment of Suastainability of Bulgarian Farms

H. Bachev
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
This paper tries to answer following questions: “how to define sustainability of farms?”, “how to assess farm's sustainability?”, and “what is sustainability level of different type farms during country's integration to EU and CAP implementation?”.
Sustainability of farm is defined as ability to maintain (continue) over time. An approach for assessing sustainability level is suggested including firstly, evaluation of efficiency of farm in its two aspects - technological efficiency (taking into account production costs and benefits) and governance efficiency (taking into account transaction costs and benefits). And secondly, assessment of adaptability (possibilities, incentives) of farms to evolving market, institutional, technological and natural environment.
An analysis is made on likely impact of EU CAP implementation on major type of farms - subsistence and part time farming, production cooperatives, large business enterprises, small commercial farms. This analysis shows that new policy will accelerate restructuring of a great number of small commercial farms and production cooperatives, which can hardly meet new standards of competition, food safety, environmental protection, animal welfare etc. On the other hand, increasing level of public support (market support, direct payments, and programs for agrarian and rural development) will enhance sustainability of large business farms and part of the cooperatives. New conditions will also bring about development of sustainable middle size family farms, modernization of a portion of cooperatives, and emergence of new organizations of cooperative and mix type. Implementation of CAP will not affect significantly much of subsistence and part time farms, which will continue to exist in years to come. New forms of public intervention will probably increase income and efficiency divergence between farms of different type, sub-sectors, and regions of the country.
Key words: sustainability of farms, comparative efficiency for farms, impact of CAP implementation

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 9.06.2006 г.