Трайните насаждения и проблемите с уедряването на земеделските земи

Н.с. д-р Ваня Манолова, ст.н.с. д-р Аргир Живондов
Институт по овощарство - Пловдив

Резюме: Кризата в земеделието, в т.ч. в овощарството се задълбочи след приемането и прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 1991 г. и създаде много сериозни проблеми, пряко засягащи ефективността и конкурентността на отрасъла.
Анализират се тенденциите в земевладението и земеползването при трайните насаждения като се използват данни от преброяването на земеделските стопанства от 2003 г., които обхващат периода 2002/2003. Доказва се дребномащабността на земевладението и земеползването за страната като цяло, по региони, по овощни видове и по стопанства. Средният размер на стопанствата в България е 1,6 ик. ед. - такъв е и средният размер на стопанствата, специализирани в отглеждането на трайни насаждения. Това води до ниска ефективност и недостатъчна конкурентност на отрасъла. Преобладаването на краткосрочната аредна също има негативно отражение върху трайните насаждения - поражда несигурност, нестабилност, обуславя ниския им относителен дял.
Дават се и конкретни препоръки за преодоляване на проблемите: засилване на държавната подкрепа за земеделието и превръщането му в печаливш отрасъл и привличане на нови инвестиции; стимулиране на младите земеделци; промени в нормативната уредба, целящи наследяването да става от един наследник, който ще се занимава със земеделие, а останалите да се възмездяват; въвеждане на санкции за собственици, които пречат за формиране на комасирани масиви; въвеждане на данък за пустеещите земи - 30 лв./da; В управлението на поземлените отношения да се прилагат преди всичко пазарни механизми. Необходимо е правилата да са ясни, а управлението на поземлените ресурси да е прозрачно с превес на обществения интерес.
Ключови думи: трайни насаждения, уедряване, земевладение, земеползване.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Perennial Plants and Amalgamation of Agricultural Land Problems

V. Manolova, A. Jivondov
Institute of Fruit-Growing - Plovdiv

(Summary)
The crisis in agriculture, including in fruit-growing went deeper after accepting and applying the Low for possession and use of agricultural land from 1991, and it created very serious problems, directly concerning the effectiveness and competitiveness of the branch.
The present article aims to disclose the problems in land attitudes regarding the perennial plants and to discover means for the solution of the problems.
The trend in land utilization and land usage for perennial plants is being analyzed, by using data from the 2003 counting of agricultural farms, for the 2002-2003 period.
The small-sized scale of land utilization and land usage is being proved for the country in general, by regions, by fruit-tree types, and by farms diversification. The average size of the farms in Bulgaria is 1,6 economical units - as is the size of the farms specialized in perennial plants growing. This leads to low efficiency and insufficient competition in the branch. The short-term rent prevail also has a negative effect on the perennial plants - creates insecurity, instability, defines its low average share.
Concrete recommendations for the problems' solution are given:
- Increase of state support for agriculture and its transformation into profitable branch, and attraction of fresh investments.
- Encouragement of young farmers.
- Changes in the subordinate legislation aiming the inheriting of land to be done by one person who will use the land while the others are compensated.
- Introduction of penalties for farmers who stand in the way of formation of consolidated land massifs.
- Introduction of a BGN 30 per dka penalty for lands not used.
In the management of farmer interaction only market strategies to be used. It is necessary rules to be clear and the management of land resource to be transparent where the public interest is most important.
Key words: perennial plants, consolidation, land utilization, land usage.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.06.2006 г.