Винопроизводството в България пред прага на присъединяването на страната към ЕС

Проф. д.ик.н. Антоанета Симова
СУ “Св. Климент Охридски”, факултет “Стопанско управление”

Резюме: Целта на настоящата статия е да направи анализ на производството и търговията с вино няколко месеца преди присъединяването на страната към ЕС. Производството и експортът на промишлено произведеното вино през последните години се стабилизира, независимо че обемите не може да се сравняват с тези от края на 90-те години. Производството на грозде непрекъснато намалява поради намаляването на стопанисваните площи, а темпът на създаване на млади лозя е много нисък, поради което възрастовият състав на насажденията е много неблагоприятен. Повече от половината от площите се стопанисват от физически лица, като средният размер на стопанствата е едва 1,7 dа. Характерна особеност за винопроизводството в страната е високият дял на преработката на виненото грозде в домашни условия, който макар и да намалява, се запазва в рамките над 10% и през 2005 г. Големите проблеми, свързани с намаляването на лозовите насаждения, влошаването на възрастовия състав на лозята и неблагоприятната структура на отглежданите сортове, намира отражение и в асортимента на произвежданите вина. Само за периода 2002-2005 г. обемът на произвежданите качествени вина намалява близо два пъти, а делът им пада от 17% на 7% от общото количество произведено вино. За близо половината от българското вино няма съответствие между съдържанието на бутилката и отбелязаното на етикета. Винарската промишленост е съставена от множество фирми с различни стратегии за развитие, производствен и човешки капацитет, финансови възможности и материално-техническа база. Натоварването на производствените мощности варира между 40% и 80%. Делът на модерните съоръжения за производството на качествени вина е под 1% от общия капацитет на индустрията. Вътрешният пазар е твърде малък за българската винарска промишленост. През 2005 г. например едва около една четвърт от промишлено произведеното вино не е експортирано зад граница. Ограниченото платежоспособно търсене на населението обуславя голямото значение на международните пазари за развитието на винарската промишленост. През последните години износът бележи тенденция към непрекъснато нарастване и през 2005 г. е с около 50% по-голям, отколкото през 2000 г. Основните пазари на българското бутилирано вино през 2005 г. са Русия и Полша - над 80% от износа. Всъщност големият ръст на продажбите през 2005 г. в сравнение с предходната година се дължи на нарастването на експорта за Русия. През последните няколко години се запазва тенденцията на загуба на позициите на престижните пазари на старите страни-членки на ЕС - Великобритания, Холандия, Германия. България не успява да промени имиджа си на производител на непретенциозни вина с непостоянно качество. Подобен имидж не създава предпоставки за устойчивото развитие на винопроизводството.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Wine Production in Bulgaria on the Threshold of the Country’s Accession to the EU

A. Simova
Sofia University St. Kliment Ohridski

(Summary)
The aim of the article is to analyze the production and the sales of wine in Bulgaria on the eve of the country's accession to the EU. The production and the export of wine have been stabilizing in the last years although the volumes are much smaller than those in the 1990-ies. The production of grapes has been due to the constant decrease of the plantations. The creation of new plantations is very slow and the age structure of the vineyards is very unfavorable. More than half of the plantations are worked by physical persons where the average size of the farm is 0.17 ha. A special feature of Bulgarian wine sector is the high share of home made wines, which remains more than 10% even in 2005, despite the tendency to decrease. The problems, related to the decrease of the vineyards, the bad age structure of the plantations and the unfavorable variety structure impact the assortment of the wines. The production of quality wines decreased almost twice and their share fell from 17% to 7% in the period 2003-05. For almost half of the wines there is no consistency between the label and the content. The wine sector embraces many companies with different marketing strategies, production and human resources, financial and production capacity. The production capacities are used between 40% and 80%. Less than 1% of the production potential can be used for the production of quality wines. The internal market is too small for the Bulgarian wine sector. In 2005 for example only one forth of the wine industry output has not been exported abroad. The limited purchasing power of the local population makes the international markets a decisive factor for the sector development. In the last couple of years the export has been constantly growing and in 2005 it was 50% higher than in 2000. The biggest export markets of the Bulgarian bottled wine in 2005 were Russia and Poland - more than 80% of the total export. The main reason for the sharp increase of the export in 2005 was due to the increased sales to Russia. On the other hand Bulgaria has been continuing to lose its market share in the most prestigious markets - the old EU member states and especially Great Britain, Netherlands, Germany. The country has not been successful in changing its image of producer of low quality wines. Such an image does not stimulate the sustainable sector development.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 16.06. 2006 г.