Развитието на българските земеделски стопанства в условията на приложението на Общата селскостопанска политика на ЕС

Ст.н.с. д-р Румен Попов
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: В статията се анализира постигнатото по отношение възстановяването на правото на собственост върху земеделските земи и оформилата се структура на земеползване в страната, очертани са възможностите за модернизация в условията на приложение на Общата селскостопанска политика (ОСП) и се правят предложения относно приоритетите на структурната политика в сектора.
Все още незавършеният процес на възстановяване на собствеността е предпоставка за нерационално използване на земеделските земи, блокира пазара на земята и дългосрочните инвестиции. Яснотата и сигурността на правото на собственост е най-доброто, което може да се направи както за собствениците, така и за сериозните инвеститори. Това ще е и най-доброто за селскостопанското производство и опазването на естествените ресурси ­ почви, вода и въздух. Сигурността на собствеността и наемните отношения е необходимо условие за дългосрочните инвестиции за подобряване на продуктивността (хидромелиорации, борба с ерозията, торене и др.), което ще доведе до трайно повишаване на благосъстоянието на българските граждани.
Европейският модел на земеделие без съмнение е успешен. Структурните проблеми в сектора са решавани чрез запазване и укрепване на жизнените стопанства, вкл. и чрез помощи за оттеглящите се фермери и устройването на младите. На България също є е необходима дългосрочна, с реалистични цели структурна политика, основана на ясни права на собственост и развит пазар на земята и земеползванито. В дългосрочен план това е най-добрият начин за интегриране на земеделието ни в европейското.
Главна роля в процеса на формиране на аграрната структура в България ще имат пазарните механизми. Ролята и целта на държавната политика в това отношение е да създаде подходящи регулации, които да способстват за формиране на устойчиви производствени структури. От тази гледна точка е необходимо преди всичко укрепване правото на собственост.

- умерено и постепенно нарастване на цената и рентата вследствие изплащането на помощи и стабилизирането на икономическите условия;
- напредък в процеса на идентификация на собствеността върху земята;
- намаляване на площта на необработваните земи;
- засилване интереса към земите в т.нар. необлагодетелствани райони;
- увеличаване дела на средните по размер стопанства.
Структурната политика в сектора трябва да отчита, че най-доброто решение в тази сфера е развитият пазар на земята. Това изисква завършване на процеса на идентификация на собствеността върху земята и изграждане на кадастър и имотен регистър, като предпоставка за извършване на легитимни разпоредителни сделки.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Development of Bulgarian Agricultural Farms Under Conditions of the Application of the Common Agricultural Policy of EU

R. Popov
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
In the article are analyzed the results related to the restitution of the property right on the agricultural lands and the formed land-use structure in the country; the opportunities for modernization in the conditions of CAP application are underlined and propositions for the priorities of structural policy in the sector are made.
The unachieved process of property restitution is a precondition for the irrational use of agricultural lands, for blockage of the land market and of the long-term investments. The clearness and the safety of the property right are the best things for the proprietors and for the serious investors. These are the best also for the agricultural production and for the preservation of the natural resources ­ lands, water and air. The safety of the property and of the rent relations is a necessary condition for the long-term investments for the productivity improvement (hydro-melioration, fight against the erosion, fertilization etc.), that will bring durable increase of the Bulgarian citizens' well being.
European model of agriculture is undoubtedly successful. Structural problems in the sector are resolved by conservation and consolidation of the vital farms, including by aids for the farmers going into retirement and for the establishment of young people. Bulgaria also needs long-term, having realistic aims structural policy, based on clear property rights and developed land and land-use market. In long-term aspect this is the best way for integration of our agriculture to the European.
Main role in the process of agricultural structure formation in Bulgaria will have the market mechanisms. The role and the aim of the state policy in this aspect are to create convenient regulations contributing for the formation of sustainable production structures. By this point of view the consolidation of the property right is predominantly necessary.
The introduction of CAP would not create dramatic structural changes in agriculture. We could expect:
- Moderate and gradual increase of the price and the rent as a result of aids payment and of economic conditions' stabilization;
- Progress in the process of identification of the land property;
- Diminution of the surface of the uncultivated lands;
- Reinforcement of the interest in the lands in unfavoured regions;
- Augmentation of the part of the middle-sized farms.
The structural policy in the sector has to take in consideration that the best solution in this sphere is the developed land market. This requires the achievement of the process of identification of the land property and construction of a cadastre and a property register as a precondition for the accomplishment of legal disposition operations.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 9.06. 2006 г.