Иконометричен анализ на морския риболов в Гърция

Ст.н.с. д-р Вихър Мицов
Институт по аграрна икономика - София
Доц. д-р Кольо Онков
Аграрен университет - Пловдив
Доц. д-р Георгиос Тегос
Технологичен образователен институт - Солун, Гърция

Резюме: Целта на настоящата статия е да представи икономитричен анализ на развитието на гръцкия морски риболов, включително по показателите Брутна продукция, цени и заетост чрез използване на статистически данни, организирани в динамични редове относно районите за риболов, както и на национално (за Гърция) равнище.
Новоразработената за РС база данни FTS (Fishery Time Series) (Динамични редове за риболова) е източник на информация за гръцкия морски риболов. Тя е организирана чрез извличане на статистически данни от основния компютър на Националната статистическа служба на Гърция за периода 1990-2002. Тези данни са представени в месечни и годишни редове и се отнасят до качествата и стойностите на риболова по райони, видове риби по качество, начини и инструменти на риболов, както и брой на заетите. Включеното в базата данни програмно осигуряване позволява на ползвателите да разработват статистически оценки, използвайки динамични данни и актуализирана база данни относно всяка следваща година. По този начин икономическият анализ може да се използва при прогнозирането и вземането на решения на национално и регионално равнище и от стопаниски единици.
Тази статия представя икономически анализ само на избрани показатели от базата данни.
Брутната продукция на гръцкия морски риболов, която се подразделя на три вида качество риба, се анализира посредством адитивен и мулттипликативен анализ за целия период 1990-2002 г. и по подпериоди, а именно 1990-1995, 1996-2000, 2000-2002 г. Адитивният анализ показва, че факторите на риболова нямат постоянно въздействие през целия период 1990-2002 г. Общо за периода 1990-2002 г. количествата риба първо и второ качество намаляват, а за риба трето качество - растат. Така уловът на риба първо и второ качество влияе отрицателно върху стойността на показателя за улова на рибата за периода 1990-2002 г., докато количеството улов на риба трето качество расте и има положително влияние. Промените в цените на рибата влияят положително върху стойността є въпреки факта, че съвместното влияние на улова и цените върху стойността на улова, е отрицателно. За рибата първо качество за 1990-1995 г. общото влияние на цените и количествата е отрицателно, докато съответните фактори за рибата второ и трето качество влияят положително върху стойността на рибата. Брутната продукция на рибата за всички качества расте. За 1995-2000 г. количествата на улова на рибата първо и второ качество влияят положително върху Брутната продукция, докато уловът на риба трето качество - влияе отрицателно. Като цяло, цените имат отрицателно влияние върху Брутната продукция за трите качества, а съвместното влияние на цените и на количествата е отрицателно. За подпериода 2000-2002 г. стойността на рибата първо качество расте. Количеството влияе отрицателно върху Брутната продукция, а цените имат незначително положително влияние. Що се отнася до рибата от второ и трето качесво, се наблюдава повишение на стойността в текущи цени, но количествата на улова влияят отрицателно върху стойността му. Цените влияят върху Брутната продукция положително и има отрицателно съвместно действие на цените и количествата.
Мултипликативният анализ на Брутната продукция на риболова показва, че относителното влияние на цените е винаги положително - за целия период 1990-2002 г., както и за подпериодите 1990-1995, 1995-2000, 2000-2002 г. Структурата на улова по качества, съответно, винаги влияе положително върху Брутната продукция. Прави впечатление фактът, че периодът 2000-2002 г. е твърде кратък за да се случат значителни промени в количествата, качеството и Брутната продукция, докато през периодите с интервал пет години се получават значителни промени в стойността, структурата на качеството и цените на уловената риба, тъй като средно на всеки пет години има по две инфлексни точки - два локални максимума или два локални минимума или един максимум и един минимум, които са индикатор за бизнесцикъла в риболова.
Направеният структурен анализ на основните технологии и специално по видове използвани мрежи и по качества риба общо и съответно по отделни райони на риболова, разкрива една вече остаряла и недостатъчна база Изследването на сезонните колебания показва наличие на доказани разлики в улова по месеци, но не в равнището на постоянно заетите. Сезонните колебания и тенденциите в развитието на риболова общо и по видове качество на рибата, по отделни райони са характеристики, произтичащи от посочената база данни, които имат най-голямо значение за ориентация на бизнеса и вземане на решения.
Общият извод е, че за да се постигне устойчиво развитие на гръцкия морски риболов, той трябва да преодолее свръхриболова. Правителството трябва да осигури субсидии за риболова съгласно развитието на необлагодетелстваните райони, да създаде и развие инфраструктури с оглед постигането на европейските санитарни изисквания.
Тези изисквания означават по-висока отговорност на управленските институции и бизнеса на национално и регионално равнище. В това отношение от полза може да бъде бъде провеждането на прецизен анализ, чрез модерни информационни технологии и информационни системи, подобни на представената и използваната в представения анализ База данни от динамични редове на гръцкия морски риболов.
Ключови думи: база данни, риболов, иконометрика, устойчивост.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Econometric Analysis of Greek Sea Fishery on the Basis of a Time Series Data Base

V. Mitzov
Insitute of Agricultural Economics - Sofia
K. Onkov
Agricultural University - Plovdiv
G. Tegos
Technological Education Institute - Thesalonikii

(Summary)
The aim of this study is to present an econometric analysis of the development of Greek sea fishery including by the indicators of Gross Product, prices, employment, through the use of statistical data organized in time series of the fishety regions and the nationnal aggregates.
Data source of the presented current economic analysis is a newly created PC FTS (Fishery Time Series) database concerning sea fishery of Greece. It is organised by extracting statistical data from the mainframe computer of the National Statistical Service of Greece for the 1990-2002 period. This data are processed in monthly and yearly series and concern quantities and values of fish catches by areas, fish species by cathegory, kinds of fishery, fishing tools as well as employed. The embodied in the database software enables the users to make statistical estimates using historical data and updated database regarding every following year. Thus the economic analysis can be used in forecasting and decision making at national and regional level and by business units.
This article presents an economic analysis only on selected indicators of the database.
The Gross Product of Greek Sea Fishery which is divided into three cathegories of quality of fish is analyzed by means of additive and multiplicative indices' analysis for the entire period of 1990-2002 and for the sub-periods of 1990-1995, 1996-2000, 2000-2002. The additive analysis shows that the determinants of fishery have not a uniform influence over the entire period of 1990-2002. The fish catches of the first and the second cathegory influence the fish value for 1990-2002 negatively, while the third quality catches influences it positively. The rise of fish prices impacts the fish value positively, though the mutual influence of the catches and the prices on the value of catches is negative. For 1990-1995 the total influence of prices and quantities of the first quality fish catches is negative, while the corresponding determinants for the second and the third quality influence fish value positively. The total Gross Product for all fish cathegories of qualiity grows. For 1995-2000 the quantities of the fish catch for the first and the second quality influence the Gross product positively and the third quality fish catches has a negative influence. As a whole, the prices have a negative influence over the Gross product of the three qualities and the mutual influence of both prices and quantities is negative. For the sub-period of 2000-2002 the value of the first quality fish grows. The quantities influence the Gross product negatively and the prices have a slightly positive influence. Concerning the fish of second and third quality, there is observed an increment in the value at current prices but the caught quantities influence the catch value negatively. The prices influence the Gross product positively and there is a negative mutual influence of both prices and quantities.
The multiplicative analysis of fishery Gross product shows that the relative influence of prices is always positive - for the entire period of 1990-2002, as well as for the sub-periods 1990-1995, 1995-2000, 2000-2002. The structure of catches by quality influences the Gross product accordingly always positively. It is remarkable that the period of 2000-2002 is too short for significant changes in quantities, quality and Gross product, but for five-year periods, significant changes occur in value, quality structure and prices of the catches.
The structural analysis of major technologies especially by type of used nets and of fish catch according to qualities and rhe whole territory and regions of sea fishing chracterises an already old na fishing database. The seasonal variations and the trends in the development of fishery - tta; and by cathegories, including by separate regions are charecteristics originating from the indicated database and have a great importance for business orientation and decision making.
The general issues those for succeeding in sustainable development, the Greek sea fishery has to overcome over-fishing. The government must assure subsidies for fishing according to the development of the less favored regions, to create and develop infrastructures to attain the European sanitary requirements.
These requirements mean an even greater responsibility of managing institutions and business at national and regional level and performance of precise analysis by using modern information technologies and information systems similar to the indicated and used in this analysis Fishery time series database on sea fishery in Greece.
Key words: database, fishery, econometry, sustainability

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 15.12.2005 г.