Определяне оптималното равнище на производство в свиневъдството при спазване на екологичните критерии

Доц. д-р Юлияна Яркова, доц. д-р Валентин Кацаров, гл. ас. Евгени Генчев
Тракийски университет - Стара Загора

Резюме: С настоящата статия си поставяме за цел да впишем в икономическите оптимизационни критерии елементите на политиката по опазване на околната среда в свиневъдството. За реализиране на поставената цел:
- дискутират се теоретико-методичните проблеми на потребността от синхронизация на икономическите оптимизационни критерии с принципите за екологосъобразното производство в свиневъдството;
-предлага се конструиране на статичен модел за определяне на оптималното равнище на производството, при спазване на изискванията за интернализация на негативните външни ефекти. При него функцията на печалбата отразява фактори, свързани с отчитане на екологични критерии.
Направени са следните изводи и препоръки:
- Синхронизирането на икономическите оптимизационни критерии с изискванията за екологосъобразно производство е от първостепенно значение за осигуряване на адекватни условия за подпомагане и финансиране на производителите от аграрния отрасъл в съответствие с новата агроекологична политика на Европейския съюз;
- Корекцията на икономически оптималното равнище на производство в свиневъдството и свеждането му до социалното оптимално равнище на производство ще зависи от агроекологичната политика за свиневъдния сектор, която ще бъде утвърдена у нас;
- В момента се затруднява практическото приложение на предлагания статичен модел, поради недостатъчната информация за параметриране на определени елементи на модела. Това налага да се препоръча на съответните оторизирани органи и институции като МЗГ, МОСВ и др. да активизират дейността си по въвеждане на конкретни икономически инструменти и лостове за реализиране на социалното оптимално равнище на производството в свиневъдството.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Determination of Optimal Pig Production Level under Adherence to Ecological Criteria

Y. Yarkova, V. Katsarov, E. Genchev
Thracian University - Stara Zagora

(Summary)
The goal of the study is conjunction of the economic optimization criteria with the elements of environmental policy in pig production. To achieve the goal of the research: a) we discuss the theoretical foundation and problems of synchronization of the economic optimization criteria with the principles of environmentally favorable production; b) we suggest a static model for optimal pig production level under requirements for internalization of external costs and conform with environmental policy
Conclusions and recommendation:
- The synchronization of the economic optimization criteria with the principles of environmentally favorable production is of a crucial importance for a foundation of the requirement conditions for financial support of Bulgarian pig production under the new agroecological policy of EU;
- The amendment of economic optimal pig production level to correspond to the social optimal production level depends on the agroecological policy intended to be adopted in Bulgaria;
- The suggested model is in a difficult position to be applied at this moment because of lack of information for determining the parameters of some element of the model. That's why we recommend introduction of specific economic instruments and incentives by the Ministry of Agriculture, Ministry of environmental protection and other institutions which are in charge of environmental problems in agricultural production, for controlling social optimal pig production level.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 4.04.2006 г.