Методичен подход за оценка на влиянието на торенето и варуването върху производствените и икономическите резултати

Доц. д-р Иван Пенов
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Вкисляването на земеделските земи е проблем, който се поражда от почвените характеристики и от неправилно провежданите селскостопански практики. Варуването е скъпо мероприятие и поради това, преди да се предприеме, е необходимо да се извърши колкото е възможно по прецизна агрономическа и икономическа оценка. Оценките за влиянието на торенето и различните селскостопански практики върху икономическите резултати от производството у нас, в повечето от случаите, се свежда до сравняване на допълнителните разходи и приходи в дадени точки. Въпреки че този подход е сравнително бърз и евтин, той не може да даде пълна информация за вземане на добро решение. В настоящата статия се демонстрира алтернативен подход за извършване на икономическа оценка за влиянието на варуването и торенето на примера - производството на слънчоглед. Подходът е представен в следната последователност:
- изведен е абстрактен икономико-математически модел;
- оценен е статистически модел;
- изведен е конкретен икономико-математически модел и с негова помощ е извършена оценка на технологията;
- в изводите са дискутирани резултатите от изследването и насоките за подобряване на модела.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Methodical Approach to Estimating the Effect of Fertilization and Liming on the Production and Economic Results

I. Penov
Agrarian University - Plovdiv

(Summary)
Acidification of agricultural land is a problem resulting from the soil characteristics and inappropriately performed farming practices. Liming is a costly practice and hence it needs a precise agronomic and economic assessment. The effect of fertilization and different farming practices on economic results of production is most often estimated through comparative analysis of the additional cost and income at particular points. In spite of being fairly rapid and inexpensive, this approach can not provide the information necessary for making a proper decision. The purpose of this paper is to demonstrate an alternative approach that can be used to estimate the fertilizing and liming effects on economic results and to motivate it with the example of sunflower production. The approach is presented in the following succession:
- an abstract economic and mathematical model is developed;
- a statistical model is estimated;
- a concrete economic and mathematical model is developed and an application of model is made to assess the technology;
- some conclusions are offered with discussing the results of model estimation and the directions for its improvement.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 3.05.2006 г.