Жилищните условия като фактор за устойчиво развитие и генериране на алтернативна заетост в селските райони

Ст.н.с. д-р Нона Маламова, ст. н. с. д-р Илка Драганова
Институт по аграрна икономика ­ София

Резюме: Целта на статията е да се направят изводи за възможностите на наличния жилищен фонд в отделните селски общини, да влияе върху миграционното и икономическото поведение на населението и да се открои групата селски общини, на които характеристиките на разполагаемия жилищен фонд дават конкурентно предимство при равни други условия по отношение на възможностите за генериране на заетост в селски и други видове туризъм, а също и в други дейности интегрирани със спецификата на селската икономика и бит.
Анализът се базира на статистическа информация от НСИ за 2003 г. по показателите: разпределение на жилищата по брой стаи, жилищна площ на човек от населението, среден брой лица на едно жилище, разпределение на жилищата по материал на външните стени на сградата. Информацията за разпределението на необитаваните жилища, за наличието на телефонни постове и компютри в жилищата, за разпределението на жилищата по наличието на канализация е от данните от преброяването на населението и се отнася към 1 март 2001 г.
Значението на жилищните условия за устойчивото икономическо развитие на селските общини се определя от характеристиките обем, качество и благоустроеност на жилищата.
В резултат на анализа се очертаха основните характеристики на жилищния фонд в селските общини.
- Установени бяха големи териториални диспропорции в състоянието, обема, качеството, благоустроеността и развитието на жилищния фонд.
- Ниска е използваемостта на значителна част от жилищната инфраструктура и има опасност от загуба на значителни ресурси.
Очертаха се три групи селски общини според качеството, обема и благоустроеността на жилищата:
- I група общини (40 броя) ­ с най-добри показатели за обем и качество на жилищния фонд, но с недостатъчна (под средната за страната) благоустроеност на жилищата и следователно с изострена необходимост от благоустрояване за постигане на устойчиво развитие и увеличаване на потенциала за алтернативни доходи и заетост;
- II група общини(11 броя) ­ с конкурентни предимства по отношение на качеството, обема и благоустроеността на жилищния фонд за развитие на туризъм и други алтернативни дейности;
- III група общини(всички останали), чиито жилищен фонд не отговаря на средните за страната показатели за обем, качество или благоустроеност.
В резултат на направения анализ се очертават следните приоритети за създаване на условия за рационално използване на съществуващия жилищен фонд.
- Доизграждане на канализационната, водопроводната, пътната и телефонната мрежа в 40-те общини с най-добри показатели за обем и качество на жилищния фонд (табл. 1);
- Усвояване на средства от европейските предприсъединителни фондове за развитие на селски туризъм от общинските ръководства на общините с най-добри показатели на жилищния фонд (табл. 2);
- Мерки за рехабилитация и използване на част от необитаваните жилища.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Living Conditions as a Factor for Sustainable Development and Generating Alternative Employment in Rural Areas

N. Malamova, I. Draganova
Institute of Agricultural Economics ­ Sofia

(Summary)
The following analyze aims at extracting conclusions about the existing housing fund in the rural municipalities to influence the emigrational and economical behavior, to outline the municipalities whose supremacy in living conditions gives advantage in generating employment in rural and other types of tourism, as well as other integrated in the rural economy and way of life activities.
The analyze, based on the NSI data from 2003, includes the following indicators: distribution of housing space through the number of rooms; living space per capita; average number of people in one household; distribution of housing through the outside walls of the building. Information for uninhabited housings, presence of phone connection and computers, distribution of housing and presence of sewerage, is from the census for March 1st 2001.
Importance of living conditions for sustainable development is defined by the volume, quality and utilization of the households.
As a result of that analyze, the following characteristics of the housing funds were formed:
- Great territorial disproportion in the condition, volume, quality and utilization and development of the housing fund was determined.
- Low usage of the housing infrastructure and danger of loss of resources
Three groups of rural municipalities were formed according to the quality, volume and utilization of housing:
- 1st group municipalities (40 of them) ­ with the best indicators for volume, quality but with low (below the average for the country) utilization of housing which creates the need for utilizing so sustainable development can be achieved and the potential for alternative income can be increased.
- 2nd group (11 municipalities) ­ with advantages in quality, volume, utilization and development of tourism and other alternative activities.
- 3rd group (all of the rest) ­ the housing fund does not meet the volume, quality and utilization criteria.
As a result of the analyze the following priorities for rational use of the housing fund were outlined:
- Development of the sewerage, plumbing, road and telephone infrastructure in the 40 municipalities with the best volume and quality housing indicators. (table 1);
- Better utilization of European funds resources of the municipalities with best indicators for development of rural tourism and other activities. (table 2);
- Activities for reconstruction and utilization of unused housing.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 6.02.2006 г.