Нов методически подход при определяне на селските райони

Ст.н.с д-р Минка Анастасова
Инститтут по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се акцентира върху актуалността на проблема свързан с предефинирането на понятието “селски район”. Посочени са някои несъвършенства в сега действащата Наредба, по силата на която са определени селските райони у нас. Предложен е нов методически подход, базиращ се на многокритериален статистически инструментариум. На основата на резултатите от неговото приложение са направени изводи и препоръки относно усъвършенстването на методологията при дефинирането на понятието “селски район”.

Прочетете цялата статия - PDF файл

New Methodical Approach in Rural Area Defining

M. Anastasova
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The accent in the article falls on the actuality of the problem connected with redefining the concept of “rural areas”. Some flaws of the present Regulation, according to which the rural areas have been defined here in Bulgaria, are appointed. A new methodical approach is offered, based on multi - criteria statistical instruments. Based on the results of its application, conclusion and recommendations for improvement of the methodology of “rural area” defining are made.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 21.04.2006 г.