Алтернативни модели за устойчиво развитие на полупланинското земеделие

Доц. д-р Алекси Алексиев
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Устойчивостта на земеделието в планинските и полупланинските райони е проблем, към който в света се проявява значителен интерес. Той представлява основен елемент от концепцията на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие на земеделието като отрасъл и на полупланинските райони като територии обект на особено внимание. Полупланинските райони притежават значителен брой специфични свойства, които оказват непосредствено влияние върху развитието на земеделието и населените места разположени в тези райони. Основната част от особеностите са от климатично, биологично, физично и социално-икономическо естество. Тези райони се характеризират със сравнително ограничена достъпност, чувствителност, несигурност, разнообразие и разнородност.
Целта на настоящото изследване е на основата на анализа на устойчивостта на съществуващите земеделски системи в полупланинските райони на страната да се предложат алтернативни модели за устойчиво развитие на земеделието.
Изследването е проведено в рамките на проект финансиран от Аграрния университет - Пловдив и включва три основни етапа. Първият етап е свързан с оценяване равнището на устойчивост на съществуващите в полупланинските райони земеделски системи. През втория етап, на основата на резултатите от тази оценка се разработват алтернативни модели на земеделски системи, адаптирани към условията на конкретния полупланински район. Оптимизацията на създадените алтернативни модели за устойчиво развитие на земеделието е извършена през третия етап по три критерия - за екологична адаптивност, икономическа жизненост и социална приемливост.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Alternative Models for Sustainable Agricultural Development of the Semi-mountainous Regions

A. Alexiev
Agrarian University - Plovdiv

(Summary)
The sustainable agricultural development of the mountainous and semi-mountainous regions is a worldwide problem of significant interest. It is a fundamental element of the United Nations Organization's conception for sustainable development of the agricultural sector and in particular of the semi-mountainous regions as territories of special interest. These regions are distinguished for a number of characteristics, which exercise a direct influence on their agricultural development and settlements. Most characteristics are of a biological, climatic, physical and socioeconomic nature. The semi-mountainous regions are typical for comparatively limited negotiability, uncertainty, diversity and heterogeneity.
The purpose of this report is on the basis of the analysis of the sustainability of existing farming systems in the semi-mountainous regions to suggest some alternative models for their sustainable agricultural development.
The research is performed within the framework of a project financed by the Agrarian University of Plovdiv and includes free main stages. The first stage is connected with estimating the sustainability level of the presently existing farming systems. The results of estimation are further used during the second stage to develop alternative models of farming systems, adapted to the conditions of the particular semi-mountainous region. The third stage focuses on optimization of the developed alternative models according to three criteria - ecological adaptability, economic viability and social acceptability.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 4.05.2006 г.