Влияние на Общата селскостопанска политика върху състоянието и развитието на млечните ферми

Ст.н.с. д-р МИМОЗА МЛАДЕНОВА
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се разглеждат въпросите свързани със състоянието и подготовката на млечните ферми за присъединяването им към ЕС, както и влиянието на Общата селскостопанска политика (ОСП) върху развитието на тези ферми.
Целта е да се разкрие ефектът от прилагането на ОСП в млечния сектор. Как ще се отрази това върху икономиката на подотрасъла? - Ще подпомогне ли неговото развитие, или ще доведе до стагнация?
Извършеното изследване показва, че през последните 15 години в животновъдството се наблюдава много сериозен спад както по отношение на броя на животните, така и по отношение на постигнатата продуктивност и респективно на получената продукция. През този период общото производство на мляко намалява с около 35%. Безспорно това състояние се отразява и на подготовката за присъединяване. Последната година преди присъединяването на страната към ЕС млечните ферми са дребни (около 90% от тях отглеждат по 1 и 2 крави). Няма изградени стабилни и устойчиви организационни структури. Не се изграждат и организации на производителите както и кооперативи за съвместна дейност.
С въвеждането на ОСП в сектора, по-точно с млечните квоти се очаква да възникнат някои негативни процеси - свързани с ограничаване на производството, нарушаване на пазарните принципи, повишаване на цените на млякото и т. н. Независимо от това прилагането на ОСП ще има своето положително влияние върху развитието на млечните ферми, което безспорно ще рефлектира и върху доходите на стопаните.
Ключови думи: млечни ферми, организации на производителите, ООП, ОСП.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Influence of CAP on the Condition and Development of Milk Farms

M. Mladenova
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The following article focuses on the current condition and preparedness of milk farms for their accession to the EU and the influence the Common Agricultural Policy (CAP) has on those farms.
The aim is to disclose the effect of CAP in the milk sector. What are the effects on the condition of the branch? Will CAP aid its development or will bring stagnation?
The research shows that in the last 15 years there is a serious drop in development, concerning the number of animals and the production efficiency and respectively the amount of the production. In this period the amount of production is reduced by 35%. Without a doubt this reflects on the preparedness for accession. In the last year before accession the milk farms are small (90% have 1 or 2 cows). There are no stable and sustainable organizational structures. No producer organizations and no cooperatives for joint activities are created.
With the introduction of CAP and milk quotas in the sector some negative trend are expected to appear - limitation in production, violation of some market principals, increase of milk prices and so on. Nevertheless application of CAP will have its positive effect on the milk farms, which, will without a doubt, reflect on the incomes of the producers.
Key words: milk farms, producers organizations, CAP

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 22.05. 2006 г.