ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 1/2006
(AUTHOR INDEX)

АЛЕКСОВ, В. - цитиран от Ю. Яркова в "Проучване икономическите особености и определяне на икономическите резултати от стартирането на професионална лумбрикофермите” - бр. 1/2006 г.
ВЕЛЕВА, В. - цитиран от И. Стойчева в "Анализ на динамиката на средните добиви от някои зърено-хелбни култури в област Стара Загора за периода 1944-2005 г.” - бр. 1/2006 г.
ДИМИТРОВ, Х. - цитиран от Ю. Яркова в "Проучване икономическите особености и определяне на икономическите резултати от стартирането на професионална лумбрикофермите” - бр. 1/2006 г.
ДУДАС, Л. - цитиран от Ц. Ковачева в "Присъединяването на България към ЕС и влиянието му върху развитието на млечния сектор” - бр. 1/2006 г.
ИВАНОВ, М. - цитиран от Ю. Яркова в "Проучване икономическите особености и определяне на икономическите резултати от стартирането на професионална лумбрикофермите” - бр. 1/2006 г.
КОВАЧЕВ, А. - цитиран от А. Митева в "Възможности и перспективи за интегрирано устойчиво развитие на община Минерални бани” - бр. 1/2006 г.
КОСТОВА, К. - цитиран от А. Митева в "Възможности и перспективи за интегрирано устойчиво развитие на община Минерални бани” - бр. 1/2006 г.
НЕДЕЛЧЕВ, Д.- цитиран от А. Данчев в "Особености на изграждането на социалния капитал и влиянието му върху устойчивото развитие на селските райони” - бр. 1/2006 г.
ПУХАЛЕВ, Г. - цитиран от А. Митева в "Възможности и перспективи за интегрирано устойчиво развитие на община Минерални бани” - бр. 1/2006 г.
РУСЕВА, Р. - цитиран от Ю. Яркова в "Проучване икономическите особености и определяне на икономическите резултати от стартирането на професионална лумбрикофермите” - бр. 1/2006 г.
ТОМОВА, Ю. - цитиран от А. Данчев в "Особености на изграждането на социалния капитал и влиянието му върху устойчивото развитие на селските райони” - бр. 1/2006 г.
ХАДЖИЕВА, В. - цитиран от А. Данчев в "Особености на изграждането на социалния капитал и влиянието му върху устойчивото развитие на селските райони” - бр. 1/2006 г.
ХРИСТОВА, Н. - цитиран от Ю. Яркова в "Проучване икономическите особености и определяне на икономическите резултати от стартирането на професионална лумбрикофермите” - бр. 1/2006 г.
ШАТО, Ф. - цитиран от Ц. Ковачева в "Присъединяването на България към ЕС и влиянието му върху развитието на млечния сектор” - бр. 1/2006 г.
AGARWAL, S. - cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006
ASADI, R. - cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006
BAI, R. - cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006
BALASUBRAMANIN, P. - cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006
BHARWAJ, P. - cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006 BJORNSKOV, Ch. - cited by A. Dancev in Characteristics of Social Capital Formation and its Influence on the Sustainable Development of Rural Areas - № 1/2006
CARRETERO, E. - cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006
CHLOUPKOVA, J. - cited by A. Dancev in Characteristics of Social Capital Formation and its Influence on the Sustainable Development of Rural Areas - № 1/2006
FLORA, C. - cited by A. Dancev in Characteristics of Social Capital Formation and its Influence on the Sustainable Development of Rural Areas - № 1/2006
HEART, S. - cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006
SINHA, R. - cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006
TRIPATHI, G. cited by Y. Yarkova in Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm - № 1/2006