Проучване икономическите особености и определяне на икономическите резултати от стартирането на професионална лумбрикоферма

Доц. Юлияна Яркова
Тракийски университет - Стара Загора, Катедра Икономика

Резюме: Целта на настоящата статия е да се проучат икономическите особености на лумбрикопроизводството, като основа за успешна бизнес инициатива и за алтернативна заетост в селските райони, както и да се направят препоръки във връзка с по-нататъшното отглеждане на лумбрикокултура в България, на основата на оценка на икономическите резултати от стартирането на професионална лумбрикоферма.
Основните цели при отглеждането на Червен калифорнийски червей (ЧКЧ) са:
- производството на хумус;
- производство на “месо” от ЧКЧ за птици, риби и свине;
- решаването на някои от проблемите на замърсяването на околната среда.
Специфичната икономическа характеристика на билогичния фактор и на самия производствен процес в лумбрикофермите, дава основание да смятаме, че отглеждането на ЧКЧ е дейност, която носи икономическа изгода за тези, които я развиват и създава допълнителен социален и екологичен ефект.
Определяне на икономическите резултати от стартирането на професионална индивидуална лумбрикоферма с 10 легла води до следните изводи и препоръки:
- Леглата в рамките на едногодишен цикъл се умножават от 10 на 80. Инвестицията се връща още през първата година и се реализира печалба. Икономически по-изгодно е фермата да не финансира веднага в капацитета, към който се стреми, а да започне с един по-малък капацитет;
- Тъй като няма все още добре развит пазар на продуктите от лумбрикофермите, не препоръчваме интензивна форма на производство. В бъдеще обаче, дори приходите при такива промишлени ферми да не са достатъчно големи, те ще намерят своята ниша, поради все по-големите изисквания за екологосъобразен бит и производство;
- Лумбрикофермите са една много добра форма на алтернативна заетост в селските райони за: по-пълно използване на труда в дребни земеделски стопанства и създаване на допълнителни доходи за домакинствата; създаване на трудова ангажираност за безработните;
- Опасните органични отпадъци в България могат да се преработят чрез технологията на вермикомпостирането. У нас има и много изоставени открити рудници, кариери, водохранилища, сметища, където може да се осигури хумусен слой, като се рекултивира неизползваемата земя чрез използването на ЧКЧ.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Study of Economic Characteristics and Assessment of the Economic Results of a Professional Vermiculture Farm

Y. Yarkova
Thracian university - Stara Zagora

(Summary)
The goal of that report is to define economic characteristics of earthworm (E. foetida) farming, as a foundation of a successful alternative business in the rural regions in Bulgaria, to do assessment of economic results of a professional vermiculture farm and do give some recommendation about the future development of vermiculture industry in Bulgaria.
The objectives of rearing Elsinia foetida include:
- production of vermicast;
- production of worm “meat” for feeding on poultry, fish, pigs;
- solving some environmental problems through processing organic wastes.
The economic characteristics of vermiculture are a good reason to consider worm farming as a beneficial activity for the owners and for the society with additional social and ecological effects.
Assessment of the economic results of a professional vermiculture farm with 10 beds gives following conclusions and recommendations: 1) The beds increase from 10 to 80 due to the natural biological process; the investment returns at the first year of starting that business; it is more beneficial not to invest the intended capacity but to start with less number of worm beds (10-15); 2) Since there is not a well developed market of the vermicast and worms in Bulgaria, we do not recommend intensive vermiculture; even though the intensive worm farm to be unprofitable, in the future they will find their niche, because of greater requirements for environmentally consistent living standards and business; 3) Vermiculture is a suitable form of alternative business in the rural regions for: better use of labor in small agricultural farms and creating an additional source of income; developing jobs for unemployed; 4) The dangerous organic waste in Bulgaria could be processed through vermiculture; there are also a lot of opened mines, quarries, dung-hills, etc, where the humus layer could be restored through vermiculture.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 12.01.2006 г.