Анализ на динамиката на средните добиви от някои зърнено-хлебни култури в област Стара Загора за периода 1994-2005 г.

Ас. Иванка Стойчева
Тракийски университет - Стара Загора, Катедра “Икономика”

Резюме: Зърнено-хлебните култури заемат стратегическо място в структурата на земеделското производство и гарантират продоволствената стабилност на страната, доходи на населението и възможности за износ. В настоящото изследване се цели да се опише характера и интензивността на измененията в средните добиви на някои зърнено-хлебни култури и да се изследва един от основните компоненти на развитие - трайна тенденция. Резултатите от анализа на динамичният ред се базират на изследване на скоростта на развитие чрез описателни и обобщаващи показатели, на визуално представяне на измененията чрез графичния метод и експериментиране на различни видове математически функции чрез статистическа проверка на хипотези с цел установяване на тренд. Резултатите от изследването дават основание да се твърди, че се наблюдава тенденция на увеличение при средните добиви от пшеница и ръж и тенденция на намаление при ечемик. За изследваният период ясно изразена трайна тенденция в резултат на закономерно и нециклично развитие не се очертава. Това е предпоставка да се изследват данни от един по-продължителен интервал от време, достатъчен за да се прояви устойчивост на факторите и цикличност в развитието.
Ключови думи: зърнено-житни култури, средни добиви, скорост на развитие, хипотези, тренд

Прочетете цялата статия - PDF файл

Dynamic analisis of Some Crops Yields in Stara Zagora District, 1994-2005

Iv. STOYCHEVA
Trakia University - Stara Zagora

(Summary)
Cereals take strategic place in the structure of agricultural production and guarantee the food stability of the country, the population’s income and the export opportunities. The present survey aims to explain the character and intensity of change of the average crops of some cereals and to study one of the main components of progress-secular trend. The results of the analysis of the dynamic order are based on a study of the speed of development through descriptive and general indexes of visual presentation of changes through the graphic method of carrying out experiments of different types of mathematical functions through statistical control of hypothesis with the purpose to establish some trends. The effects of the survey give a reason to claim that there is a tendency to increase the average crops of wheat and rye and decrease the average crops of barley. It can’t be expected a clear trend as a result of regular and non-cyclic development for the studied period. It is a precondition for long time period of analysis which needs to be enough for the stable factors and cyclic recurrence in development. The analysis may be filled out with a research of the intensity and course of influence of the factors which define the level of average crops.
Key words: annual cereals, yields, speed of development, hypotheses, trend

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 6.03.2006 г.