Възможности и перспективи за интегрирано устойчиво развитие на община Минерални бани

Гл. ас. д-р Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство - София, Катедра “Аграрна икономика”

Резюме: Целта на настоящата статия е да разкрие предпоставките, възможностите и насоките за интегрирано устойчиво развитие на община Минерални бани, което ще улесни интеграцията є в Европейския съюз. Използвани се данни от НСИ, регионалното статистическо бюро в Хасково, данни от проведени интерюта с ключови общински представители, земеделски производители и собственици на компании, занимаващи се със земеделско производство. На тази основа се предлага устойчивото развитие на общината да се базира на по-ефективното използване на местните природни, социално-икономически и транспортни условия. Нужно е да се преструктурира земеделското производство в посока на намаляване значението на тютюнопроизводството и развитие производството на интензивни култури - плодове, зеленчуци и повишаване значението на овцевъдството; прилагане на екологично щадящи технологии; подкрепа развитието на малките и средните предприятия в областта на текстила, хранително-вкусовата промишленост и предлагането на услуги; създаване на условия за развитието на балнеотуризма.
Ключови думи: устойчиво развитие, селски общини

Прочетете цялата статия - PDF файл

Opportunities and Prospects for Integrated Sustainable Development of Mineralni bani Municipality

A. Miteva
University of National and World Economics - Sofia

(Summary)
The aim of that paper is to disclose the preconditions, opportunities and trends for integrated sustainable development of Mineralni Bani Municipality which allows the effective development if this typical rural municipality aiming its easier integration into EU. There are used statistical data from NSI, regional statistical bureau in Haskovo, interviews with key municipality representatives, agricultural producers and companies owners. On that basis is suggested the integrated sustainable development of the municipality to be carried out with local resources using more efficiently the natural and transport preconditions. That is connected with restructuring the agriculture production in terms of decreasing the tobacco growing significance and development of intensively grown produces - fruit, vegetables and development of sheep breeding; implementation of ecologically non-harming technologies; stimulation of the development of small and medium enterprises in the area of textile, food industry and service provision; creating conditions for development of spa-tourism.
Key words: sustainable development, rural municipality.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 12.12.2005 г.