Състояние и възможности за устойчиво развитие на земеделските стопанства

Ст.н.с. д-р Виолина Хаджиева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да изследва доколко земеделските стопанства са устойчиви и къква е тяхната перспектива. За нуждите на изследването е проведено анкетно проучване в 80 земеделски стопанства. То показва, че в растениевъдните стопанства рентабилността е 16,42%, а в животновъдните - 28,80%. За 1/4 от анкетираните, доходите се увеличават ежегодно, а за 26,87% - са постоянни. Екологичното състояние се следи само от 20% от фермерите.
Данните от анкетата водят до заключението, че независимо от продължителната криза, около 1/2 от анкетираните земеделски стопанства, са постигнали известно равнище на устойчивост. Те формират печалба, доходите им се увеличават или са стабилни, спазват правилата за опазване на околната среда. Материално-техническата база е добре натоварена, финансирането осигурено. Особено важна е икономическата стабилност, защото стопанствата пристъпват към разрешаването на екологичните проблеми, след като са постигнали определено икономическо благосъстояние, технологично и социално развитие. И най-екологичната ферма няма да е устойчива, ако не успява да се възпроизвежда икономически самостоятелно.
Ключови думи: земеделско стопанство, устойчиво развитие, икономическо, социално и екологично сътсояние на фермата.

Прочетете цялата статия - PDF файл

State and Opportunities for the Sustainable Development of Agricultural Farms

V. Hajieva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The article's aim is to research how stable the agricultural farms are and what is their perspective. For the research's needs has been conducted an inquiry in 80 agricultural farms. It shows that in plant - growing farms the profitableness is 16.42% and stock - farming has 28.80%. For 1/4 of the inquired the incomes grow annually, and for 26.87% they are constant. The ecological state has been watched only by 20% of the farmers.
The data of the inquiry leads to the conclusion that regardless of the continuing crisis, about half of the inquired agricultural farms have reached certain level of stability. They form profit, their incomes either grow or are stable, they follow all the rules for protecting the environment. The necessary equipment has been well used and the financing has been secured. With great importance is the economical stability, because farms proceed to solving ecological problems after reaching certain economical well - being, technological and social development. Even the most ecologically advanced farm wouldn't be sustainable if it couldn't economically reproduce itself.
Key words: agricultural farm; sustainable development; economical, social and ecological state of the farm.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 14.11.2005 г.