Особености на изграждането на социалния капитал и влиянието му върху устойчивото развитие на селските райони

Проф. д-р Алекси Данчев
Университет Фатих - Истанбул, Турция

Резюме: В статията се дава определение на социалния капитал, разглежда се ефекта от качествените му характеристики върху развитието на селските райони и се представя модел, показващ въздействието му върху устойчивостта на това развитие. Социалният капитал се определя като неформална, мека структура, която благодарение на обратната си връзка допълва административното управление (формалната структура) и подпомага вземането на рационални решения. Неговото качество до голяма степен зависи от редица специфични условия. Привеждат се резултатите от Лоджит модел, които посочват вероятността, с която различни фактори влияят на доверието като основен градивен елемент на социалния капитал. Сред тези фактори според изчисленията се очертава ролята на семейството като основен източник за изграждане ценностната система на индивидите, доходите и броя на членовете в семейството. Отбелязана е необходимостта от конкретност в проучването за всеки отделен район, поради наличието на много особености, които влияят по специфичен начин за всеки район поотделно.
Ключови думи: социален капитал, селски райони, обратна връзка, Лоджит модел.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Characteristics of Social Capital Formation and its Influence on the Sustainable Development of Rural Areas

A. Danchev
Fatih University - Istanbul, Turkey.

(Summary)
The paper defines what social capital is, analyzes the effect of the quality of social capital in the rural areas and presents a model explaining how social capital supports sustainability of development in these areas. Social capital is characterized as informal, soft structure, which due to its feedback complements the administrative management (formal structure) and supports rational decision-making. Its quality depends on many specific features. The results of Logit model are reported, which indicate the probability of various factors influencing on trust as the basic element of creation of social capital. Among these factors according to the calculations are families, as a basic source of creating a value system in the individuals, incomes and number of members in the household. The need of applying concrete approach is recommended to take into account the influence of the big variety of factors which are specific for every region.
Key words: social capital, rural areas, feedback, Logit model

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 6.03.2006 г.