Тютюневото семепроизводство ­ механизъм и финансиране

Н.с. д-р Атанас Русенов
Национален център за аграрни науки ­ София

Резюме: Целта на настоящата статия е да очертае качествено новия етап в управлението,органицията и финансирането на тютюневото семепроизводство в периода на преход от планово-административна към пазарна икономика и по-точно след 1993 г. Това е постигнато чрез сравнителен анализ и анализ на новите законови, подзаконови и други нормативни предпоставки.
Тютюневото семепроизводство е разгледано като важна съставна част на държавното регулиране и политика осъществявани в тютюнопроизводството.
Специално внимание е отделено на отделните елементи на механизма на тютюневия семепроизводствен процес ­ определяне на производствената програма по количества, сортова структура и етапи, договаряне на производството, ролята на възложителя, критерии за определяне на изпълнителите по договори, доставка на семената до тютюнопроизводителите и т.н.
Очертана е стойностната характеристика и спецификата на новите начини на финансиране и ценообразуване на тютюневото семепроизводство.
На основа на анализа са направени изводи, относно някои принципни и конкретни недостатъци на съществуващите управление, организация и финансиране на тютюневото семепроизводство.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Tobacco Seeds Production - Mechanism and Financing

A. Rusenov
National Center for Agrarian Sciences - Sofia

(Summary)
The purpose of the present article is to outline the completely new stage in development, organization and financing of transition from centralized to market economy and specifically the period after 1993. That was achieved through comparative analysis of the new law subordinate legislation. Tobacco seed production has been examined as an important part of state regulation and policy realized in tobacco producing. Special attention has been paid to the separate elements of the mechanism of tobacco seed production process. Defining the production program according to the qualities, variety, structure and stages, negotiation of production, the role of those who assign the task, criterion for determination of contract executors, delivery of seeds to the tobacco producers etc. The value characteristic and specification of new means of financing and price forming of tobacco seed production has been outlined.
On the base of the analysis conclusions have been made about some principals and concrete defects of the existing management, organization and financing of tobacco seed production.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 10.10.2005 г.