Възможности за развитие на икономиката в общините Драгоман, Трън, Трекляно и Кюстендил

Ст.н.с. д-р Огнян Боюклиев, ст.н.с. д-р Румен Попов, н.с. д-р Божидар Иванов
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Настоящата статия има за цел да покаже резултатите от проведеното анкетно проучване сред местните власти, бизнеса и земеделските производители в 4 погранични общини Драгоман, Трън, Трекляно и Кюстендил. Тези общини обхващат около 200 km. от западната ни граница.
Целта на изследването е да се разкрият възможностите на общините за икономическо развитие, така както го виждат местните “елити” и на тази основа да се направи SWOT анализ.
Основните изводи от отговорите на социологически интервюта и в четирите общини за възможностите за подобряване на икономическата ситуация са:
- общините не разполагат с финансови ресурси и достатъчно пълномощия, за да влияят на икономическата ситуация (това се отнася както за местната власт така и за бизнеса);
- и четирите общини отчитат липса на финансов ресурс както общински (ограничен бюджет и малки собствени приходи), така и в стопанските структури (липса на нормални размери на печалба, за да могат да реинвестират, ограничен пазар и свито потребление);
- ограничен достъп до програмите на ЕС (САПАРД, ФАР и т.н.) поради слаби възможности за лобиране, бюрократизирани процедури от страна на администрацията (с изключение на Кюстендил).
В повечето анкети се изтъква необходимостта от специализирана държавна политика за селските, пограничните и полупланинските райони. За пример се дава Втория стълб на Общата селскостопанска политика на ЕС и специалните постановления за планинските и полупланинските райони, действащи в условията на плановата икономика до 1990 г.
Земеделието се развива неравностойно спрямо останалата част от България, поради географската си детерминираност (климат, релеф, почви и т.н.)
Доколкото съществува индустрия, по дял тя е след услугите, общинската и държавната администрация и земеделието.
Туризмът е основен приоритет, според стратегиите за развитие и в четирите общини. И в четирите общини има богата и запазена природа, екологична чистота, разнообразна флора и фауна (включително и ловна), наличие на минерални води (Кюстендил и Трън).
В четирите общини има потенциал за развитие преди всичко на малки и средни предприятия. Основните потенциални отрасли за развитие са свързани с преработката на мляко, месо, билки и диворастящи гъби, малки индустриални цехове, услуги и туризъм.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Opportunities for Development of the Rural Economics in the Communes Dragoman, Trun, Treklyano and Kyustendil

O. Bojukliev, R. Popov, B. Ivanov
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The present article has the task to show the results of the inquiry study of the Dragoman, Trun, Treklyano and Kyustendil communes. Those communes cover the area of around 200km of the Western borderline.
The purpose of the work is to review the opportunities of the communes for economical development, as seen by the local “elites” and on that foundation a SWOT analysis to be done.
The main conclusions coming from the answers of the sociological interviews, all through the four communes, concerning the opportunities of improvement of the economical situation are:
- The communes don't dispose enough financial resources and authority to influence on the economical situation (that relates both to the local authorities and the business);
- All four communes report on lack of financial resources both communal (limited budget and low own incomes), as well as in the economical structures (lack of normal levels of profit, so they can reinvest; limited market and low consumption);
- Limited access to the EU programs (SAPARD; PHARE; etc.), because of weak opportunities for lobbying, bureaucracy in procedures on the side of administration (with the exception of Kyustendil).
In most of the inquiries the necessity of specialized government policy for the rural frontier, and semi - mountain areas has been emphasized. For example has been used the Second Pillar of the Common Agricultural Policy of the EU and the special decrease of the mountain and semi - mountain regions, acting under the circumstances of planned economy till 1990. Agriculture develops with unequal worth compared to the rest parts of Bulgaria, because of its geographical definiteness (climate, relief, soils, etc.).
As far as the industry's existence its share follows the ones of services, municipal and state administration, and agriculture.
According to the strategies of development the main priority in all four communes is tourism. In all four communes there is rich and well preserved nature, ecological purity, varied flora and fauna (including hunting), presence of mineral water (Kyustendil, Trun).
In all four communes there is potential above all for small and medium - sized enterprises development. The basic potential branches for development are connected with milk, meat, herbs, wild mushrooms processing, small industrial workshops, services and tourism.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 6.03.2006 г.