Избор на политики за развитието на Североизточния регион на България

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, докторант Антоанета Големанова
Университет за национално и световно стопанство - София

Резюме: Целта на настоящата статия е да обоснове избора на най-подходящи политики за развитието на Североизточния регион в България, характеризиран като преобладаващо селски район.
Един от начините да се оцени влиянието от предприсъединителните и присъединителните фондове на ЕС върху дадена икономика е да се дефинират различни сценарии за нейното бъдещо развитие, взимайки под внимание спецификите й от една страна, и от друга, като се отчетат ясно дефинираните изисквания на ЕС.
Разработени са 3 регионални сценария: базов, предприсъединителен и присъединителен, като последният се разглежда като два подсценария (пълно и частично усвояване на фондовете на ЕС).
Анализът на влиянието на предприсъединителните и присъединтелните фондове на ЕС върху икономиката на Североизточния регион на България е осъществен посредством наличната национална Input-Output таблица за 1997, както и получените от нея мултипликатори. За всеки сценарий е пресметнат вектор на крайното потребление. Този вектор съдържа парични потоци генерирани от различните програми (ФАР, САПАРД, ИСПА, фондове на ЕС след присъединяването, местно финансиране), включени в трите сценария. За да може да се определят брутната продукция, дохода и заетостта, които ще създаде всеки един от секторите в резултат от направените инвестиции, съответните им мултипликатори се умножават с вектора на паричния поток, предварително конструиран за всеки сценарий.
В резултат от акумулирането на инвестициите, предвидени за предприсъединителният сценарий, към потоците от базовия сценарий за Североизточния регион, не се наблюдава значителна разлика в резултатите на двата споменати сценария. Общото производство расте с около 5%, доходът с 8-9%, а заетосттасъс 7%.
В случай на пълно усвояване на фондовете на ЕС (присъединителен сценарий), общото производство нараства с 11%, а на частично усвояване с 8%, съответно заетостта с 15% и 12%, а доходите с 13% и 19%.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Policies' Selection for the Development of North-East Region in Bulgaria

P. Mishev, A. Golemanova
University of National and World Economy - Sofia

(Summary)
The aim of the article is to ground the selection of the most appropriate policies for the development of the North-East region in Bulgaria (classified as predominantly rural region).
One of the modes to evaluate the possible results of the pre-accession and accession measures is to define different scenarios on the basis of the local peculiarities and EU's requirements.
Three scenarios are designed: baseline, pre-accession and accession (full and part integration).
The impact analysis is performed on the basis of the last available Bulgarian Input-Output table for the year 1997, which was regionalized as regards the North-East region and on the derived multipliers from the regionalized I-O table. For each scenario a vector of final demand is calculated. This vector contains a single year flow of funds only generated by the policies (Pharre, Sapard, ISPA, EU policies after the accession, national investments) considered in the scenario. In order to calculate the impacts the vector of output, income and employment linkages of each sector is multiplied with the vector of investments eligible for each scenario.
As a result of the accumulation of investments inflows for scenario Pre-accession onto the inflows from the baseline scenario there is no significant change in the overall output, income and employment The change in the output is with around 5%, in the income - 8-9% and in the employment - 7%.
In case of full utilization of the EU funds, the output would be changed with 11% .If the integration is partial it would rise with 8%. The overall change in the income from Scenario 3a is 15% and from Scenario 3b - 12%. As regarding the employment, the changes are 13% for scenario 3a and 10% for scenario 3b.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 1.12.2005 г.