Присъединяването на България към ЕС и влиянието му върху развитието на млечния сектор

Ст.н.с. д-р Цветана Ковачева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Изследването има за цел да разкрие основните фактори на новата пазарна среда и тяхното въздействие върху развитието на млечния сектор след присъединяване на България към ЕС с оглед да се направят полезни за практиката и управленските органи изводи и препоръки.
Най-силно влияние върху сектора ще окажат два фактора - прилагането на производствените квоти и на европейските критерии за качество и безопасност на млякото и млечните продукти. Прави се извода, че договорените с Европейската комисия (ЕК) квоти са определени и ще задържат в бъдеще производството на краве мляко, пазара на сурово мляко и производството на продукти от него на много ниско ниво спрямо потенциала на страната ни. Квотите се оказват тесни още в първите години след референтния период - през 2004 г. количеството на изкупеното за преработка мляко е с 10,5% над квотата, а това за директна продажба с 9,5%. От друга страна лимитирането на производството на краве мляко, структурният дефицит на овчи продукти в ЕО и по-високите изкупни цени на овчето мляко, обуславят очакванията за стимулиране развитието и разширяването на млечното овцевъдство и биволовъдство за което страната има сравнителни предимства.
Другият фактор - прилагането на изискванията за хигиена, за проследяемост на процеса по цялата верига, за качество и безопасност на продуктите създава предпоставки за преструктуриране и окрупняване на млечното животновъдство, но е и сериозна причина за свиване на производството и износа на млечни продукти, поради забавено преструктуриране и липса на времеви и финансов ресурс. Необходима е държавна подкрепа на млечното животновъдство основана на стратегия, отчитаща сравнителните предимства и възможности на страната и на съответстващи програми за инвестиционно подпомагане, информационна обезпеченост и консултантски услуги на заинтересованите лица.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Bulgaria's Accession to the EU and its Influence Over Milk Sector Development

Ts. Kovacheva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The research aims to reveal the basic factors of the new market development and their influence over milk sector development after Bulgaria's accession to the EU with the view to that useful for the practice and managing organs conclusions and recommendations to be done.
The strongest influence over the sector will come from two factors - applying for production quotas and of European criterion for quality and safety of milk and milk products. The conclusion has been made that the contracted quotas with the European Commission are defined and will keep in future cow's milk production, the market of raw milk and the making of products of it on very low level compared to the potential of the country. The quotas appear to be narrow since the first years after the referent period - in 2004 the quantity of buy up for revision milk is with about 10,5% over the quotas and the one for direct sales is with 9,5% over the quotas. On the other hand the limited production of cow milk, the structure shortage of sheep's products in the European community and the growing purchase prices of sheep's milk determine the expectations for stimulating development and widening of milk and milk products, of sheep and buffalos for which the country has comparative priorities.
The other factor - applying the hygiene requirements for tracing through the process all along the chain for quality and safety of the products which creates preconditions for restructuring and unifying of milk stock breeding, but is also a serious reason for cutting of production and export of milk products because of the slow restructuring and lack of time and finance resource. State support is necessary for the milk stock farming, based on strategy giving an account of the comparative priorities and opportunities of the country and of adequate programs for investments support, informational independence and consultant services for the interested persons.

See the article as a PDF file

Статията е постъпила в редакцията на 9.01. 2006 г.