Развитие на селския и аграрния туризъм в България

Ст.н.с. д-р Мария Атанасова, ст.н.с. д-р Красимира Кънева, ст.н.с. д-р Минка Анастасова, ст.н.с. д-р Вихър Мицов, асп. Гергана Станкова
Институт по аграрна икономика - София
ст.н.с. д-р Светла Бъчварова
зам. министър - МЗГ
Доц. д-р Светла Маджарова
Униветситет за национално и световно стопанство - София


Резюме: Въз основа на опита, теорията и практиката у нас и най-вече в страните с традиции в селския и аграрен туризъм се дефинират ключови понятия: селски туризъм; аграрен туризъм; селски район за развитие на селски и аграрен туризъм; същност, форми и предлагани услуги при селски и аграрен туризъм.
Проведено е социологическо проучване за опита, възможностите и перспективите за развитие на селски и аграрен туризъм в България. То показва, че през последните 10-12 години у нас са създадени повече от 300 обекта за селски и аграрен туризъм. Най-ускорено развитие тези форми на туризъм имат в Южен Централен район - предимно в Родопите и в Северен Централен район - особено в Централен Балкан. Предлаганите услуги са: база за подслон в специфична настанителна база – къщи за гости, малки хотели, стаи за гости в дома на предприемача; хранене на туристите под различни форми; разнообразни допълнителни услуги, свързани със земеделието - демонстрация на интересни процеси, дегустации, продажба на земеделски продукти и други, или свързани с други налични ресурси на определена територия.
Отличителна черта на селски и аграрен туризъм в България е предлагането на комплексен туристически продукт, при който доминиращо значение имат елементите на селския и аграрен туризъм, а допълващо – елементи от други видове туризъм.
Формират се различия по райони в съотношението между земеделие, селски и аграрен туризъм и масов туризъм. В някои от районите се развиват предимно индивидуални форми (Родопите и голяма част от страната, в която има предимно селски хотели). В други райони (Централен Балкан) преобладават комплексите за селски туризъм или за туризъм, в т. ч. селски или аграрен.
На основа на проведено изследване за възможностите и нагласите на предприемачите и анализа на ресурсите в България се прогнозира разширяване на селския и аграрен туризъм с доминиращо развитие на селския, като много важна форма за диверсификация на дейностите в селските райони и осигуряване на заетост и доходи на част от населението.

Development of Rural and Agrarian Tourism in Bulgaria

M. Atanasova, K. Kaneva, M. Anastasova, V. Mitzov, G. Stankova
Institute of Agricultural Economics – Sofia
S. Batchvarova
Deputy Minister Ministry of Agriculture and Forestry – Sofia
S. Madjarova
Institute of National and World Economy – Sofia

(Summary)
The experience, theory and practice in Bulgaria and mostly in the countries with traditions of rural and agrarian tourism are the basis of defiining key notions: rural tourism, agrarian tourism, nature, farms and services offered by rural and agrarian tourism.
There is performed a sociological survey on the experience, capabilities and perspectives of the development of the rural and agrarian tourism. It indicated that during the recent 10-12 years in Bulgaria there have been founded more than 300 establishments of rural and agrarian tourism. These kinds of tourism achieved an accelerated development in the South Central region of Bulgaria – mostly in the Rodopi mountain and in the North Central region – especially in the Central Balkan mountain. The offered services are: a basis of accomodation as specific ones – guesthouses, small hotels, guest rooms in the enter-preneur’s home, various forms of tourist feeding, differing complementary services, related to the agricultural demonstration of interesting processes, degustation, selling of agricultural products, or related to the available resources in the given territory.
A remarkable feature of the rural and agrarian tourism in Bulgaria is the offering of a complex tourist product with prevailing importance of the urban and agrarian and complementary elements of the other kinds of tourism.
The interregional differencies are shaped under the combination between agricultural and rural, agrarian and mass tourism. In some of the regions (Rodopi as a large territory of the country with village hotels) mainly the individual forms of torism are developing. In other regions (Central Balkan) the complexes of rural tourism or tourism including rural and and agrarian tourism are prevailing.
On the basis of the conducted study of the capability, “enterpreneurs’ ” attitudes and the resource analyses in Bulgaria, a forecast of enlargement of the rural and agrarian tourism is made, while the dominant development of the rural tourism is previewed. It is considered as a very important form of activities’ diversification in the rural re gions and of ensuring higher employment and revenues of a part of the population.