Конкурентоспособност на аграрния износ на международния пазар - оценка, проблеми, предизвикателства

Ст.н.с.д-р Янка Славова, ст.н.с. д-р Недка Иванова ст.н.с. д-р Цветана Ковачева, ст.н.с. д-р Мария Атанасова, проф. дин Антоанета Симова, ст.н.с.д-р Милка Ангелова, ст.н.с. д-р Изиде Петрова, н.с. Михаил Драганов, докторант Камелия Терзийска
Институт по аграрна икономика - София
Валентин Върбанов
Министерство на земеделието и горите

Резюме: Пред прага на присъединяването на България към ЕС е необходимо да се хвърли светлина върху състоянието и възможностите на селскостопанския сектор да отговори на високите изисквания на пазарите.
Целта на статията е да направи оценка на конкурентоспособността на аграрния износ на международните пазари, да се разкрият проблемите свързани с повишаването и очакваните предизвикателства във връзка с присъединяването ни към ЕС.
В статията се разглеждат проблемите свързани с:
- Пазарният дял и позициите, които заема българския аграрен износ на световния пазар.
- Прави се оценка на конкурентоспособността на износа на основните селскостопанските стоки в суров и преработен вид като зърно, слънчоглед,тютюн,мед, вино,етерични масла, месо, мляко и млечни произведения на международния пазар.
- Разкриват се проблемите, които пречат за разширяване на българските позиции на пазара на селскостопански продукти.
- Посочват се някои нови предизвикателства, които се откриват пред българския аграрен износ преди и след присъединяването и към ЕС.
- Търсят се конкурентните предимства, към които трябва да се насочи износа на земеделски стоки.
В структурата на националния износ, аграрният заема около 10% и е с тенденция на нарастване. Валутното салдо при аграрният износ е положително и достига 247,9 млн.щ.дол., което е със 78% по-високо от 2000 г.
България изнася 88 различни групи селскостопански продукти и стоки от хранително-вкусовата промишленост, но 38 от тях са постоянно присъстващи.
Обликът на аграрния експорт се определя от четири водещи групи,които са традиционни за страната - зърно, тютюн, маслодайни семена и вино, които променят позициите си по години.
С най-мащабен износ на стойност над 100 млн.дол. през периода 2001-2004 г. са зърнените, маслодайните семена и тютюна (2004 г.).
При някои по-специфични продукти макар и на ниски стойностни равнища страната намери своите пазарни ниши и зае челни позиции в световния експорт. През 2000-2002г. България е на второ място в света по износ на кориандър, на трето по износ на гъши дроб и охлюви.
Независимо от нарастването на обема на аграрния износ, задълбоченият анализ показва тревожни симптоми за нестабилна конкурентоспособност на международния пазар.
- Селскостопанското производство не е в състояние да задоволи потребителското търсене на вътрешния пазар с основни хранителни стоки.
- Балансът на производството и потреблението показва недостиг на почти всички видове меса. Пазарът на плодове и зеленчуци се характеризира с определен дефицит от местно производство не само през зимно-пролетния сезон, но и през цялата година
- Не се изпълняват преференциалните квоти за ЕС при по-голяма част от селскостопанските продукти с изключение на пчелния мед и слънчогледовото семе.
- По-голяма част от аграрния износ попада в ниските ценови равнища, което означава слаба конкурентоспособност по отношение на основните ни конкуренти.
Предлага се при разработването на аграрна политика, да се заложи такава философия в преструктурирането на производството, която най-добре да отрази новите реалности след приобщаването на България към ЕС и възможностите за съществено повишаване на конкурентноспособността на онези стоки, които в най-пълна степен да съхранят нацио-налните преимущества.
Приоритетно да се пренасочат средствата от всички фондове - ДФ” Земеделие”, ДФ”Тютюн” и предприсъединителните фондове на САПАРТ за преструктуриране на производството в посока, която ще определя облика на отрасъла след присъединяването ни към ЕС;

Competitiveness of the Bulgarian Agricultural Export at the International Market - Evaluation, Problems, Challenges

Y. Slavova, N. Ivanova, Tz. Kovacheva, M. Atanasova, A. Simova, M. Angelova, I. Petrova, M. Draganov, K. Terziiska
Institute of Agricultural Economics - Sofia
V. Varbanov
Ministry of Agricultutree and Forestry - Sofia

(Summary)
On the threshold of Bulgaria’s accession to the European Union (EU) it is useful to elucidate the status and capability of the agricultural sector regarding the high requirements of the markets.
The aim presented in this paper is to evaluate the competitivenes of the agricultural sector at the international markets and to reveal the problems related to the challenges deriving from the country’s joining of the EU.
The following issues are reviewed herewith:
- The market share and market position of the agricultural sector at the domestic and World market.
- Evaluation of the export competitiveness at the international market regarding the primary and processed agricultural products - grain, sunflower, tobacco, wine, honey, meat, milk and milk products, etc.
- Problems regarded as an obstacle to the enlargement of the Bulgarian position at the market of agricultural products.
- New challenges to the Bulgarian agricultural export, deriving before and after Bulgaria’s accession to the EU.
- Competitive advantages which are to be considered by the agricultural products’ export.
The share of the agricultural export in the national export is about 10%. The currency balance is positive and amounts to 247.9 million US Dollars, (USD) being by 78% higher than the corresponding level in 2000.
Bulgaria exports 88 diverse groups of agricultural products and commodities of food-wine and tobacco industry.
The countenance of the agricultural export is defined by the four leading groups which are traditional for the country in spite of their variation by years: grain, tobacco, oil-bearing seeds and wine. The first three present the largest export - up to 100 million USD in 2001-2003. In 2000-2002 Bulgaria takes the second place of the world export of coriander, and the third place in the exports of geese liver and snails.
In spite of the agrarian export growth, the deep analysis shows alarming signals regarding its unstable competitiveness at the international market. More important of them are the following:
- The agricultural production is not in the position to satisfy the consummer demand of food commodites at the domestic market.
- The balance of meat production and consumption shows deficits of all sorts of meat. The market of fruits and vegetables sufers of deficits of local produce not only during the winter and spring time but throughout the entire year.
- The preferential quotas of the EU are not reached for agricultural products exports except for bee honey and sunflower seed and this indicates a weak competitiveness.
The larger part of the agricultural export keeps the low price levels which means a weak competitive power regarding our main rivals.
The authors’ suggestion is formulating the agricultural policy such a philosophy of production restructuring to be involved that would be able to reflect the new realities after Bulgaria’s accession to the EU and the possibilities of significant raising of the competitiveness of the commodities in position to preserve the highest degree of national priorities,
The reorientation of all funds - the State Fund “Zemedelie”; State Fund “Tutun” and the SAPARD preaccession fund - to the restructuring of production which would shape the appearance of the agricultural sector after the accession to the EU.