Планиране на устойчивото развитие на земеделското стопанство

Ст.н.с. д-р Виолина Хаджиева, ст.н.с. д-р Диляна Митова, ст.н.с. д-р Мария Атанасова, ст.н.с. д-р Храбрин Башев, ст.н.с. д-р Вихър Мицов
Институт по аграрна икономика - София
Доц. д-р Светла Маджарова
Университет за национално и световно стопанство - София

Резюме: Статията представя едно виждане как да се планира устойчивото развитие на земеделските стопанства. Прието е, че планът за устойчиво развитие на земеделското стопанство отразява неговата мисия, намерения, цели и задачи за определен период, както и пътищата за тяхното изпълнение. При това се отчита въздействието и приспособяването на стопанствата към променящите се външни и вътрешни условия, за да се постигне икономически ефективно, социално отговорно и екологично съвместимо развитие на стопанствата.
Процесът на планиране е обособен в пет етапа: определяне на целите, оценка и анализ на външната среда, оценка и анализ на вътрешната среда, формулиране на факторите за успех на земеделското стопанство и контрол на плана.
Процесът на планиране започва с определянето на целта в плана. Това не е продукт на случайно хрумване, а добре обмислен акт. Посредством целта се обяснява какво се стреми да постигне земеделското стопанство. Анализът на външната среда обхваща няколко фактори: икономически, политико-правни, пазарни, технологични, социални, екологични. С него се дава отговор при какви външни условия работи стопанството, как те се изменят и как се отразяват върху неговото развитие. Той дава възможност да се определи линията на поведение, която трябва да следва стопанската единица, за да постигне устойчиво развитие.
Оценката на външната среда се следва от анализа на вътрешните фактори в земеделското стопанство. Тя обхваща различни области: териториалната диагностика, материалната база и технологичното равнище, маркетинга, финансите, човешките ресурси, екологията. Положителната вътрешна среда е критерий за устойчиво развитие. Тя не е постоянна, а се изменя в зависимост от целите на стопанството.
Четвъртият етап от разработването на плана се основава върху добре формираните фактори за успех на земеделското стопанство. Те са детерминанти за успеха му, интегрална част от конкурентната му стратегия и са индивидуални за всяко стопанство. Чрез тях се постига изпълнение на целите.
Планът за устойчиво развитие включва: кратко описание на стопанството; определяне на приходите; определяне на необходимите инвестиции; определяне на годишните разходи на производството; времеви графици за ключовите дейности; прогноза на паричните потоци и оценка на устойчивостта на стопанството.
Контролните механизми са гарант за постигане на целите. Те включват осигуряването на стандарти, измерване на фактически достигнати резултати и вземането на коригиращи решения в случай, че резултатите се отклонят от предвидените в плана. Контролът трябва да бъде всеобхватен, още повече, когато целта на едно стопанство е устойчиво развитие, защото не е изключено да се противопоставят икономическия, социалния и екологичен критерии. Контролът се упражнява от ръководството на земеделското стопанство, а в по-големите стопанства - от специализирани звена.
Ключови думи: устойчиво развитие, планиране, етапи на планиране, земеделско стопанство.

Planning of Sustainable Development of the Agricultural farm

V. Hadjieva, D. Mitova, M. Atanasova, H. Bashev, V. Mitzov
Institute of Agricultural Economics - Sofia
S. Madjarova
Insitute of National and World Economy - Sofia

(Summary)
There is presented a visiono of how to plan the sustainable development of the agricultural farms. It is ascertained that the plan of sustainable development of agricultural farms reflects its mission, aspirations, targets and objectives in a defined period of time as well as the approaches of their fulfilment. The impact and adaptation towards the variable implicit and explicit conditions are also considered for the sake of assuring an efficient, socially responsible and ecologically compatible farms’ development.
The planning process is divided into five stages: definition of the targets, analysis and evaluation of the explicit milieu, analyses and estimation of the implicit milieu, formulating the determinants of the success and control of the agricultural farm’s plan.
The planning process starts by the goal definition. This is not a product of occasional ideas but a well thought action. The goal indicates what the agricultural farm aspires to attain.
The analysis of the external milieu includes a number of determinants: economic, political, legislative, market, technological, social, ecological. It explains what the external conditions concerning the farm’s functoning there are and how they change and influence its development. This leads to the opportunity of determining the behavior which is to be followed by the economic units in order to accomplish sustainable development.
The evaluation of the external milieu is followed by an analysis of the internal determiants in the agricultural farm. It enhances different areas: space diagnosis, physical basis, technological level, marketing, finances, human resources, ecology. The positive internal milieu is a criterion of sustainable development. It is not constant and changes depending on the farm’s goals.
The fourth stage of the plan elaboration regards the well shaped determinants of the agricultural farm’s success. They are its sccessful determinants, the integral part of its competitive strategy and are particular for each farm. The goal achievement is due to them.
The sustainable development plan includes: a short description of the farm; determination of revenues; determination of the needed investments; determination of the annual production costs; time graphics of the key activities; forecast of the monetary flows and evaluation of the farm sustainability.
A guarantee of the goal achievement are the control mechanisms. They include standards assuring the measurment of the really achieved results and decision making for correction in cases of discrepancies between the results and the planned goals.
The control must be complete rather more when the farm’s goal is the sustainable development since controversies between economic, social and ecological criteria are not improbable. The control is performed by the agricultural farm’s management or in the case of larger farms - by specialised control units.
Key worlds: sustainable development, planning, planning stages,farms