Адаптация на предприятията за храни и напитки към условията на общия европейски пазар - ресурси и бариери

Ст.н.с. д-р Цветана Ковачева, ст.н.с. д-р Изиде Петрова, ст.н.с. д-р Нона Маламова, н.с. Михаил Драганов, докторант Димитър Трифонов
Институт по аграрна икономика - София
Ст.н.с. д-р Светла Бъчварова
Зам. министър на МЗГ
Ст.н.с. д-р Славчо Петров
Федерация на независимите синдикални организации в хранителната промишленост

Резюме: Изследването има за цел да оцени състоянието и готовността на предприятията да работят успешно на единния европейски пазар с оглед да се направят изводи и препоръки за подготовката им преди присъединяването. Резултатите се базират на анкетното проучване на 52 предприятия от 5 сектора - добив и преработка на месо и птици, млекопреработка, винопроизводство и производство на зеленчукови и плодови консерви. Правят се следните изводи и препоръки:
- фирмите показват висока активност и добра информираност по отношение на законодателството, с което се въвеждат европейските норми за условията на производство, но все още е слаб интереса и ниска информираността им, засягаща условията на търговия на общия европейски пазар. Едва 18% нямат проблем с този информационен ресурс, докато за останалите фирми е сериозна бариера за тяхната адаптация;
- информационната среда на фирмите за храни и напитки се характеризира с широко ползване на интернет (72% от фирмите) и високата оценка на браншовите организации, като информационен източник (72%). За подобряването й е необходимо се засили информационния обмен на фирмите с държавните институции и не правителствените организации и осигури евтина, изчерпателна и достъпна информация и повиши ролята на научните звена и асоциациите;
- предприятията срещат големи трудности при въвеждане на GMP и НАССР системата - близо 1/4 не са въвели GMP а 3/4 - НАССР системата.
- възпиращи фактори за подготовката на предприятията са: липса на собствени средства за инвестиции (37% от фирмите); затруднен достъп до кредити от търговските банки (61%); затруднен достъп до средства от Програма САПАРД за 57% поради усложнени процедури по кандидатстване и за 35,7% поради изисквания за собствен принос в началото; затруднен достъп до суровини - за 73,5% поради нелоялна конкуренция и за над 65% поради това, че условията на производство и качеството на суровините не отговарят на европейските стандарти и има относителен и абсолютен недостиг; затруднения при набиране на персонал - за 73% има недостиг на квалифицирани работници, а над 67% не намират висококвалифициран персонал за управленски дейности; остарели, спрямо средното ниво в ЕС оборудване и технологии на производство за 34% от фирмите; данъчното законодателство и преди всичко високите ставки на ДДС и акцизите за алко-холните напитки за 78,4% ; административни пречки - за 60,7% са многото регистрационни, лицензионни и разрешителни режими, неефективна работа на администрациите и липса на мерки, подкрепящи преструктурирането от страна на МЗГ (77% неодобрение), МИ (71%) и на общините (75%).
- Необходими са повече инициативи от държавата в подкрепа на фирмите в усилията им за адаптация към европейския пазар в следните, пред-почитани от тях направления: данъчни облекчения (81% от фирмите) или инвестиционни субсидии (71%) за годината на въвежданe на GMP, НАССР и ISO; увеличаване на средствата по САПАРД (67%); предоставяне на експортни субсидии (67%) и финансово подпомагане на външнотърговската им дейност (50%). Необходими са мерки и за подобряване на бизнес средата, повишаване на квалификацията и ефективността на администрацията в държавните институции.

Adaptation of Food and Beverage Enterprizes to the Conditions of the Common European Market – Sources and Barriers

Tz. Kovacheva, I. Petrova, N. Malamova, M. Draganov, D. Trifonov
Institute of Agricultural Economics – Sofia
S. Batchvarova
Deputy Minister, Ministry of Agriculture and Forestry
S. Petrov
Federation of Independent Syndical Organizations of Food Imdustry

(Summary)
The study aim is to evaluate the condition and readiness of the food and beverage enteprizes to function succes-sfuly at the Common European market in order conclusions and propositions to be prepared for the time of accession to the European Union. Results are drawn up on the basis of a survey on 52 enterprizes of 5 branches – meat yield and meat and poultry processing, dairy, wine production and production of canned fruits and vegetables.
The conclusions and suggestions - as follows:
- The firms are significantly active and well informed regarding legislation involving the European production standards while the interest and the information about terms of trade of the Common European market are insufficient. Only 18% of the firms make use of this information source while for the rest of the firms it is a serious barrier to their adaptation.
- The information milieu of the food and beverage enterprizes is characterized by a wide use of Internet (72% of the firms),and 72% of the branch organizations highly appreciate it as an information source. There is a need to improve the information exchange between the firms and Government institutions as well as non-government organizations and assure cheap, complete and accessible information as well as an appraisal of the role of the scientific units and associations is necessary.
- The enterprizes face great difficulties concerning the involvement of the GMP and NASSR systems and about a quarter of them have not invented the GMP system and three quarters have not invented the NASSR system.
- Factors creating obstacles regarding the preparation of the enterprizes for high performance at the European market refer to lack of own working capital for proper investment (37% of the firms), difficult access to credit from the commercial banks (61%), difficult access to aid from the SAPARD programme due to the complicated application procedures (37% of the firms) and because of the requirement for initial contribution of the applying firms (35.7% of the firms); difficult access to raw materials (73.5%), unloyal competition and above 65% because the terms of production and quality of the raw materials do not correspond to the European standards and there are insufficiencies in relative and absolute terms; difficulties in remuneration of personnel – 73% of the firms lack qualified workers and 67% do not find highly qualified personnel for managerial activities; old equipment and technologies as compared to the average level of these of the EU (34% o the firms); the tax legislation and mainly the high rate of the Value-added tax and acsises on alcohol beverages (78.4% of the firms); obstacles of administrative nature – multiple registration and license regimes (60.7% of the firms), inefficient work of the administrations and absence of measures for restructuring by the Ministry of agriculture and forestry (77% disaproval), MI (71%) and the municipalities (75%).
The firms efforts for adaptation to the European market need more initiatives by the Government and the preferences of the firms are the following: tax reductions (81% of the firms), or investment subsidies (71%) for the year of involvement of GMP, NASSR and ISO; augmentation of SAPARD financing (67%), provision of export subsidies (67%) and financial assistence to foreign trade activities (50%), There are also needed measures for improving the business environment, improving the qualification of the administration and Government institutions.