Регионални аспекти в развитието на аграрното производство във връзка с присъединяването на страната към ЕС

Ст.н.с.д-р Георги Кьосев, ст.н.с. д-р Никола Стоянов, ст.н.с. д-р Пламена Йовчевска, ст.н.с. д-р Минка Анастасова
Институт по аграрна икономика - София
Ст.н.с.д-р Светла Бъчварова
зам. министър - МЗГ
Ст.н.с. д-р Божидар Георгиев
ИП “Н. Пушкаров” - София
Д-р Атанас Русенов
зам. изпълнителен директор - НЦАН

Резюме: В периода на преход към пазарно стопанство страната ни изостана от собствените си постижения, а дистанцията спрямо страните от ЕС се увеличи още повече. Равнището на средните добиви от основните земеделски култури за България е по-ниско спрямо страните от ЕС: при пшеницата - два пъти; при царевицата от два до пет пъти; при слънчогледа - два пъти; при тютюна - три, четири пъти; при гроздето - два пъти; при картофите - три, четири пъти.
Средният млеконадой от 1 крава в България е по-нисък от този в страните от ЕС - 2-2,5 пъти. С течение на времето към влошеното използване на наличните ресурси се прибавя и влошаването на качествените им характеристики. Произвежданите при такива условия аграрни продукти струват скъпо, а това ограничава продажбите и увеличава несъответствието между силно намаленото платежоспособно търсене и предлагането на хранителни продукти. Намалената поради кризата инвестиционна активност свежда до минимум възможността за поевтиняване на производството на аграрни продукти по пътя на модернизацията. Остава само възможността за поевтиняване на производството на аграрни продукти чрез увеличаване на относителните дялове на районите с благоприятни условия. С реализацията на тази възможност се обясняват сравнително големите структурни промени в регионалното разположение на аграрното производство от 1989 г. до сега.
Резултатите от изследването дават основание да се твърди, че процесите в регионалното развитие на аграрното производство в периода на присъе-диняването на страната към ЕС протичат под влияние на пазара. Близостта до големите пазари се очертава като изключително важна характеристика на местоположението на аграрното производство, свързана не само с величината на транспор-тните разходи, но и с формирането на пазарни ниши и разширяването на пазарните дялове, очертаващи перспективата за успешно развитие. Развитието на аграрното производство е затруднено от негативните изменения в числеността и възрастовия състав на човешките ресурси на регионите. Работната сила старее. Населението в трудоспособна възраст мигрира към районите с по-добри възможности за тру-дова реализация и начин на живот - към най-големите градове в страната, а в не редки случаи емигрира и в други страни. Увеличеният от държавата над 5 пъти бюджетен трансфер на финансови средства към земеделието слез 2001 г. е вече недостатъчен. Необходимо е държавното подпомагане да се засили за да може земеделските производители да посрещнат високите изисквания на ЕС след 2007 г.

Regional Aspects of Agricultural Production Development in Connection with Bulgaria’s Acession to the European Union

G. Kiosev, N. Stoyanov, Pl. Iovchevska, M. Anastasova
Institute of Agricultutural Economics - Sofia
S. Batchvarova
Deputy Minnister, Ministry of Agricultura and Forestry
B. Georgiev
Institute “N. Pushkarov - Sofia
А. Rusenov
Deputy Executive Director National Agricultural Sciences Center - Sofia

(Summary)
During the period of transition to market economy Bulgaria lagged behind in regard to its previous achievements and the distance regarding EU countries became even greater. The yield level of the main agricultural crops is much lower than that of the EU countries - wheat - twice, tobacco - 3-4 times, grapes - twice , potatoes -3-4 times. Also, the average milk yield per cow is 2-2.5 times lower.
By the time the worsened consumption of the available resources has been accompanied by the worsening of their qualitative features. In this way, the agrarian products become costly and this limits the sales and the supply of food products and increasis the discrepancy between solvent demand and the offering of food produce. Impacted by the recession the investment activity decreases bring to a minimum the possibility the production of agrarian products to become cheaper. Reduction of prices of the agrarian products by augmenting the proportions of the regions of favorable conditions is the only issue. Comparatively great structural changes of the regional distribution of the agricultural production since 1989 till today must be explained namely by this possibility.
The results of the presented study are the reason of the vision that the processes of the regional development of our agricultural production during the period of the country’s accession perform under the market’s influence.
The most important feature of the agricultural production is the neighboring to the big markets, impacting not only on the amount of the transportation costs, but the enlargement of the market shares as perspectives of successful development. The agrarian production development is hampered by the negative changes of the number and age structure of the human resoures of the regions. The labor force is aging. The population of active age moves towards the regions with better opportunities for labor realization and way of life - mainly towards the larger towns of the country and not rarely - abroad.
The State budget transfers to agriculture after 2001 amounted to above 5 times compared to the first transition years but still are not satisfactory. The Government aid must be augmented in order the agricultural producers to meet the higher requirements of the EU after 2007.